Standpunten

Zoeken

Cultuur

Voor de kwaliteit van de samenleving vindt de PvdA cultuur van groot belang. Cultuur levert een onmisbare bijdrage aan hoogwaardige vrijetijdsbesteding. Cultuur bevordert de ontwikkeling van creativiteit en talenten. Cultuur verbindt mensen met elkaar.

Lees verder

Financiën en Samenwerking

De PvdA pleit voor extra investeringen in de Gelderse samenleving, betere samenwerking met de verschillende regio's binnen en buiten de provinciegrenzen.

Lees verder

Milieu

De PvdA maakt een duidelijke keuze voor minder fossiele energie en meer duurzame energie. Ook toekomstige generaties hebben recht op een gezond klimaat, een rijke natuur en voldoende energiebronnen.

Lees verder

Mobiliteit

Efficiënte verbindingen tussen stad en platteland zijn essentieel voor het woon-werkverkeer. We letten ook op de randverschijnselen. Verkeerslawaai en fijnstof bedreigen de gezondheid van bewoners. De provincie moet zich inspannen om deze gevaren te verminderen.

Lees verder

Natuur en Landbouw

Gelderland is een groene provincie, waar natuur en landschap van groot belang zijn voor inwoners en toeristen. De PvdA wil dat agrarische bedrijven de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen, in samenhang en goed overleg met hun omgeving, rekening houdend met omwonenden, landschap, natuur en milieu.

Lees verder

Ruimtelijke ontwikkeling

De PvdA staat voor het bewaren van de ruimtelijke kwaliteit van het Gelders landschap. Voor een goed evenwicht tussen wonen, werken en natuur. Voor een gezonde en veilige leefomgeving voor alle inwoners. We geven ruimte waar het kan, we beschermen waar het moet.

Lees verder

Welzijn en Leefbaarheid

Als het gaat om welzijn en leefbaarheid, houdt de PvdA onverminderd aandacht voor mensen die zichzelf minder goed staande kunnen houden, door een beperking of een achterstand. Zij verdienen extra steun van de overheid om dezelfde kansen te krijgen.

Lees verder

Werk

Goed werk voor iedereen. Te veel mensen staan langs de kant. Met name jongeren, ouderen en mensen met een beperking. De PvdA maakt zich sterk voor werk, werk en nog eens werk.

Lees verder

Wonen

Goed wonen in de stad en op het platteland! Iedereen heeft recht op een goede en passende woning in een veilige woonomgeving.

Lees verder