Cultuur

Voor de kwaliteit van de samenleving vindt de PvdA cultuur van groot belang. Cultuur levert een onmisbare bijdrage aan hoogwaardige vrijetijdsbesteding. Cultuur bevordert de ontwikkeling van creativiteit en talenten. Cultuur verbindt mensen met elkaar.

Gelderland heeft veel mooie musea en een groot aantal organisaties die culturele activiteiten verzorgen en actieve cultuurbeoefening mogelijk maken.  De instandhouding van de culturele  infrastructuur behoort tot de kerntaken van de provincie. Een goede spreiding van culturele activiteiten in de provincie is belangrijk.

De PvdA wil een royaal cultuurbeleid in Gelderland.  De provincie moet naast begeleiding van de culturele instellingen ook financiële steun verlenen.  Als we een gevarieerd aanbod aan actieve cultuurbeoefening, musea, theater, muziek en films in stand willen houden, zijn bijdragen van de provincie noodzakelijk.

De  PvdA vindt dat culturele instellingen waar mogelijk eigen inkomsten moeten genereren.  Maar deelname aan culturele activiteiten moet betaalbaar blijven voor iedereen. Gerenommeerde musea en instellingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de culturele infrastructuur in Gelderland mogen niet omvallen door gebrek aan middelen. Speciale aandacht is nodig voor de bijzondere positie van gezelschappen die een (boven)provinciale betekenis hebben en  instellingen die zich bewegen op het terrein van talentontwikkeling.

De PvdA maakt zich sterk voor het behoud van het Gelders Erfgoed. Enerzijds door als provincie financieel bij te dragen aan restauraties en anderzijds door overheden, instellingen en ondernemers te adviseren. De provincie draagt bij aan de professionalisering en vakkennis en stimuleert ondernemerschap en zelfredzaamheid.

• De PvdA wil het huidige provinciale cultuurbeleid te evalueren en waar nodig aan te passen. Bij de evaluatie moet ook het systeem van het uitschrijven kritisch worden bekeken.

• De PvdA staat voor de instandhouding van de Gelderse culturele infrastructuur. Wij zijn zuinig op instellingen die een (boven)provinciale betekenis op het gebied van culturele kwaliteit, maatschappelijke ontwikkeling en publieksbereik.

• De PvdA stimuleert talentontwikkeling, vernieuwing en experiment, zodat de cultuur in Gelderland op hoog niveau kan blijven en aansluit bij culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

• De PvdA wil een provinciaal Jeugdcultuurfonds in het leven roepen. Alle kinderen moeten in aanraking kunnen komen met cultuur. Dat beleid hebben we ingezet en daar willen we mee door.