Natuur en Landbouw

Gelderland is een groene provincie, waar natuur en landschap van groot belang zijn voor inwoners en toeristen. De PvdA wil dat agrarische bedrijven de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen, in samenhang en goed overleg met hun omgeving, rekening houdend met omwonenden, landschap, natuur en milieu.

Gelderland is een groene provincie, waar natuur en landschap van groot belang zijn voor inwoners en toeristen.  Meer dan twee miljoen toeristen kiezen jaarlijks voor Gelderland. De PvdA wil daarom investeren in de recreatieve infrastructuur door de aanleg van nieuwe wandel en –fietspaden.
Inrichting en beheer van natuur en landschap zijn sinds 2012 een kerntaak van de provincie. Bij natuur en landschap zijn veel Gelderse organisaties, zoals het Gelders Landschap, de Gelderse Natuur- en Milieufederatie en het IVN betrokken. Zij leveren samen met veel vrijwilligers sinds jaar en dag een belangrijke bijdrage aan onderhoud en ontwikkeling van de natuur en natuureducatie. De PvdA wil deze organisaties financieel blijven ondersteunen.

De PvdA wil dat agrarische bedrijven de ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen, in samenhang en goed overleg met hun omgeving, rekening houdend met omwonenden, landschap, natuur en milieu.

Water speelt een belangrijke rol in ons leven. Voor onze gezondheid, maar ook voor economische activiteiten, zoals landbouw en recreatie. Waterveiligheid is in Gelderland extra van belang. De PvdA wil dat alle inwoners nu én in de toekomst verzekerd zijn van ‘droge voeten’. Goed omgaan met water kan Nederland in de toekomst economische, maar ook natuur- en cultuurwinst opleveren. Daar wil de PvdA werk van maken. Dit staat uitgebreid geformuleerd in ons Watermanifest.

• Natuur, landschap en recreatie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De PvdA wil dat de provincie samen met haar partners (gemeenten, waterschappen) investeert in de versterking van de recreatieve infrastructuur, in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling. Daarom wil de PvdA dat het plan ‘Park Lingezegen’ tussen Arnhem en Nijmegen volledig wordt uitgevoerd. Een goed voorbeeld is de ook  aanleg van natuurvriendelijke oevers en een fietspad langs De Nieuwe Wetering van Nijmegen naar Appeltern.

• Om ook in de toekomst voldoende veiligheid te bieden aan Gelderse inwoners bij hoogwater wordt aan de grote rivieren meer ruimte geboden. Gelijktijdig wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, economie en recreatie. Het provinciale programma Waalweelde bestaat uit verschillende projecten. Het meest aansprekende project is Veur-Lent, waarbij een riviereiland wordt ontwikkeld tegenover de stad Nijmegen. De PvdA wil hoogwaterveiligheid waar mogelijk combineren met ruimtelijke oplossingen.

• In het kader van het Deltaprogramma hoogwaterveiligheid wordt er de komende jaren veel geïnvesteerd in met name het rivierengebied. Waterveiligheid is van het hoogste belang om ook in de toekomst droge voeten te houden. Daarom ondersteunt de PvdA de Gelderse plannen in het Deltaprogramma.

• Het Gelders Natuurnetwerk moet worden gerealiseerd. Dat betekent dat er nog 5.300 hectare nieuwe natuur moet worden ontwikkeld. De afspraken zijn gemaakt en er wordt aan de uitvoering gewerkt. Dit moet voortvarend doorgaan.

• In het landbouwbeleid streeft de PvdA naar duurzaamheid en dierenwelzijn en het dichter bij elkaar brengen van de gangbare en biologische landbouw.  Agrarische bedrijven die met het oog op voortbestaan nevenactiviteiten willen ontwikkelen (bijvoorbeeld een landschapswinkel, zorgboerderij of camping), moeten een kans krijgen. Biologische landbouw moet worden gestimuleerd. De harde grens tussen natuur en landbouw mag vervagen. Natuurgronden kunnen ook worden beheerd door biologische boeren.

• Rivieren en rivierlandschap bieden grote ruimtelijke kansen. Het bovengronds halen van beken en sprengen is een wens vanuit ecologisch perspectief, maar ook voor de waterafvoer tijdens piekmomenten. Het Beken- en Sprengenprogramma op de Veluwe en in de Achterhoek is succesvol afgerond in deze periode. Het bevaarbaar maken van het Apeldoorns Kanaal blijft een wens voor de lange termijn.