Welzijn en Leefbaarheid

Als het gaat om welzijn en leefbaarheid, houdt de PvdA onverminderd aandacht voor mensen die zichzelf minder goed staande kunnen houden, door een beperking of een achterstand. Zij verdienen extra steun van de overheid om dezelfde kansen te krijgen.

Sinds 1 januari 2015 is de jeugdzorg door de provincie overgedragen aan gemeenten. Ook een groot deel van de zorg, de bijstand en beschermd werk zijn gedecentraliseerd. Dat vraagt veel van gemeenten. De PvdA vindt dat de provincie de gemeenten, instellingen en inwoners moet bijstaan bij deze enorm ingrijpende veranderingen. Niet door taken over te nemen, maar wel door met kleine investeringen experimenten en vernieuwing te stimuleren, goede voorbeelden uit te dragen en daarmee de zorg beter te maken. Voor de PvdA staat daarbij het perspectief van mensen zelf centraal. Zij moeten meer invloed krijgen op de zorg en sociale voorzieningen. De zorg is van mensen en niet van bestuurders.

Ook de demografische  krimp kan ingrijpende gevolgen hebben voor het welzijn van burgers. Het draagvlak voor voorzieningen wordt kleiner. De PvdA heeft zich de afgelopen periode sterk gemaakt voor leefbaarheid en vitaliteit in dorpen en wijken. We hebben initiatieven van onderop gesteund met subsidie voor experimenten van verenigingen en bewoners in krimpgebieden.  Daar willen we mee doorgaan. Alle ‘Gelderse Streken’ moeten duurzaam en leefbaar blijven, met volop ruimte voor initiatieven en inbreng van inwoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Ook de NUON-gelden kunnen worden ingezet voor de duurzame ontwikkeling van de leefbaarheid in platteland en stad. Uitgangspunt blijft steeds betrokkenheid van bewoners en draagvlak van onderop.

Als het gaat om welzijn en leefbaarheid, houdt de PvdA onverminderd aandacht voor mensen die zichzelf minder goed staande kunnen houden, door een beperking of een achterstand. Zij verdienen extra steun van de overheid om dezelfde kansen te krijgen.

• De decentralisatie van de jeugdzorg per 1 januari 2015 is een complexe operatie. De PvdA wil  een helpdesk bij de provincie die tot ten minste twee jaar na de overdracht gemeenten op hun verzoek kan ondersteunen bij de transitie van de zorg.

• De provincie stelt maatschappelijke organisaties en gemeenten in staat te experimenteren met projecten waar inwoners  aan kunnen meedoen om verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. Een ‘sociaal innovatiefonds’ biedt gemeenten financiële ruimte om initiatieven te steunen die het zorgaanbod effectiever en toegankelijker maken. Dit fonds werkt laagdrempelig, snel en zonder bureaucratische rompslomp.

• De provincie Gelderland subsidieert de opleiding van sportleiders tot maatschappelijk sportcoach. Een mooi voorbeeld van het combineren van sport met gezond gedrag en participatie. Sport brengt mensen bij elkaar.

• Dorpsbelangenverenigingen zijn vaak met hart en ziel bezig om met vrijwilligers hun dorp toekomstbestendig te maken. Een leefbaar centrum met goede voorzieningen is essentieel. De PvdA blijft leefbaarheidsinitiatieven stimuleren, onder andere door de inzet van stads- en regiocontracten. Van de beschikbare middelen voor deze contracten moet tenminste 25% worden besteed aan sociale projecten.

• De PvdA ondersteunt initiatieven en projecten die kinderen op jonge leeftijd behoeden voor taal- en kennisachterstanden, bijvoorbeeld de zogeheten ‘weekendscholen’ in de aandachtswijken van de grotere steden.