20 december 2013

Veel animo voor subsidiepot Krimp

In november 2012 heeft de PvdA bij amendement gevraagd om een ‘experimentenpot krimp’, waaruit initiatieven van bewoners uit krimpgebieden konden worden gestimuleerd.

Gedeputeerde Staten (GS) zegden 300.000,- euro toe voor projecten die de leefbaarheid en de vitaliteit in krimpgebieden bevorderen. Omdat het hoofddoel was de creativiteit van burgers te prikkelen, werd het geld bestemd voor innovatieve ideeën van inwoners en verenigingen. Dus geen projecten van bovenaf, geïnitieerd door de gemeente, maar juist van onderop.

Sluitingsdatum voor het inzenden van aanvragen was 31 oktober 2013. In december hebben GS aan twaalf projecten een bedrag toegekend. De meeste aanvragen kwamen uit de Achterhoek.

Aan de hand van de ervaringen met de nu gehonoreerde projecten gaat de provincie bekijken wat het effect is en of de ideeën in de toekomst mogelijk op grotere schaal toepasbaar zijn.

De gehonoreerde aanvragen in het kort:

– Radiostation Optimaal FM in de Achterhoek gaat samen met Focuz TV uitzendingen verzorgen waarin bestuurders en burgers oplossingen voor concrete krimpvraagstukken bespreken.
– De Hengelose Ondernemers Vereniging gaat samen met burgers en lokale organisaties nieuwe verdienmodellen zoeken voor een krimpend dorpscentrum.
– In Gelselaar komt een mobiel podium, dat binnen en buiten te gebruiken is. Het podium vergroot de mogelijkheden voor de inwoners om samen te komen tijdens een    evenement of een optreden.
– Work Innovate Center gaat in de Achterhoek samen met lokale bedrijven aan de slag om studenten te werven voor stage- en afstudeeropdrachten. Zo moet de regio hoogopgeleide jongeren aantrekken en vasthouden.
– Stichting Leefbaarheid Alphen Gelderland (SLAG) koopt een 9-persoons busje voor vervoer over korte afstanden. Het busje werkt met vrijwilligers als chauffeur.
– In het Maas- en Waalgebied wordt een methodiek ontwikkeld om extra vrijwilligers te werven, waarmee de voorzieningen in het dorp een groter draagvlak krijgen. Kern is het stimuleren van actief burgerschap.
– In Varsselder-Veldhunten gaat de Vereniging Dorpsbelang activiteiten ontwikkelen waarbij jong en oud samen (letterlijk) in beweging zijn. Dit ter versterking van de sociale cohesie.
– De Vereniging Kleine Kernen VKK Gelderland gaat onderzoeken of CPO, collectief particulier opdrachtgeverschap, binnen kleine kernen kan leiden tot de bouw van betaalbare huurwoningen en daarmee de leegloop kan tegengaan.
– De Vriendenstichting Woonerf Luscinia gaat ‘reuring in de Acherhoek’ creëren door het organiseren van allerlei (seizoens)activiteiten in de tuin en in het eetcafé voor en met vrijwilligers en kwetsbare groepen.
– De Stichting School en Volksfeest Varssel gaat zelf busvervoer opzetten met een pool van vrijwilligers. Hiermee kunnen o.a. jongeren naar stage- en werkplekken worden vervoerd.
– Onder de fraaie naam ‘de kunst van krimp’ gaat de Vereniging Vragenders Belang een jaarlijks kunstkamp organiseren. Een dorpscoach begeleidt het project.
– De kleine kernen Empe Tonden gaan een actieplan maken om de bewoners te activeren en concreet te betrekken bij het leefbaar houden van de omgeving.

De PvdA vindt dat betrokkenheid van inwoners bij hun directe woonomgeving een eerste vereiste is voor een vitale samenleving. De demografische ontwikkelingen zijn een gegeven, maar de vitaliteit van een gemeenschap kan helpen voorkomen dat er leegloop ontstaat. Verder kijkt de PvdA kritisch naar de gevolgen van krimp voor kwetsbare groepen. Waar dalen de negatieve gevolgen neer, wat moet er gebeuren om de pijn van krimp eerlijk te verdelen?

De evaluatie van de projecten die nu een bijdrage uit deze ‘Ideeëngenerator Krimp’ hebben gekregen, levert hopelijk handvatten om de komende jaren krimp op een positieve manier op te vangen.

Jeannine Liebrand, Statenlid

Jeannine Liebrand