1 februari 2014

Uit de Waterschappen: Waalweelde, weelde of last?

 

Veilig wonen daarvoor is iedereen in het Rivierengebied. Welke keuzen maken wij daarbij als PvdA? Met de uitvoering van het plan Ruimte voor de Rivier tot en met 2015 wordt het rivierengebied beveiligd tegen een afvoer van 16.000 m3 water per sec. Volgens het deltaplan van de commissie Cees Veerman moeten we de komende eeuw rekening houden met nóg hogere afvoeren. Voor de lange termijn is er discussie over de maatgevende afvoer. Is 18.000 m3 per sec reëel gezien ontwikkelingen in Duitsland?

In de eerste maanden van 2014 loopt een inspraakronde over de concept-structuurvisies voor de grote rivieren. Voor de Waal hebben we het dan over de plannen Waalweelde oost en west. Bepaalde plannen zijn lokaal heel ingrijpend, zoals de hoogwatergeul bij Varik-Heesselt. Als PvdA vinden we het belangrijk dat bewoners mee kunnen denken en daar ook gebruik van maken. Een degelijk plan biedt kansen voor de ontwikkeling van zo’n gebied. Het mooiste voorbeeld daarvan is het project Veur-Lent. Daar ontstaat tegenover de stad Nijmegen een uniek riviereiland.

Een andere situatie doet zich voor bij Haaften. Daar speelt een keuze om een stimulans te geven aan natuur en landschap of om te kiezen voor een ‘rood’ alternatief. In het laatste geval wordt ruimte geboden voor riviergebonden bedrijfsactiviteiten. Daarvoor hebben we op dit moment echter nog voldoende ruimte bij Medel nabij Tiel. Laten we bij Waalweelde de nadruk leggen op de ruimtelijk kwaliteit en het prachtige rivierengebied niet verder verrommelen.

Het onderwerp veilig wonen staat in het rivierengebied na het hoge water van 1995 nadrukkelijk op de agenda. De kunst is om dit besef vast te houden. Als PvdA zullen we ons daarvoor blijven inzetten en kansen verzilveren om natuur en landschap in het rivierengebied verder te versterken.
Gerard Nieuwenhuis – Waterschap Rivierenland

foto3