10 juli 2015

Steengoed Benutten: Vol voor de aanpak van leegstand

Met het programma ‘Steengoed Benutten’ gaan we als provincie vol voor de aanpak van leegstand. En dat is nodig ook. Er zijn helaas al te veel plekken waar verpaupering en verval op de loer liggen. Ieder dorp en iedere stad heeft wel zijn rotte kiezen die men het liefst zo snel mogelijk kwijt is omdat ze een zeer negatieve invloed hebben op de rest van de omgeving. Met Steengoed Benutten gaat de provincie leegstaand vastgoed in stad- en dorpskernen her-bestemmen om onze centra leefbaar te houden. Bijvoorbeeld door een leegstaand kantoorpand om te bouwen tot woonmogelijkheid of winkelpand. Gedeputeerde Staten geeft aan er direct mee aan de slag te gaan. Mooi dat al op zo’n korte termijn invulling wordt gegeven aan het coalitieakkoord en dat er een programma gemaakt is op de urgente uitdagingen op vlak van leegstand.

Steengoed benutten is een vervolg op het Impulsplan wonen. Er zitten nu ook andere sectoren dan wonen in het programma zoals kantoren, detailhandel en maatschappelijk vastgoed. Daarvoor wordt dit jaar 6,4 miljoen euro uitgetrokken en volgend jaar 15 miljoen euro. Gemeenten kunnen het geld aanvragen, maximaal een half miljoen euro per plan. In totaal is er voor deze hele coalitieperiode 80 miljoen beschikbaar. Het programma wil een helpende hand bieden bij voornamelijk binnenstedelijke plannen. Daarnaast worden naast sloop, vormen van transformatie uitgewerkt om bestaand vastgoed geschikt te maken voor nieuwe functies. Herverkaveling is een belangrijk onderdeel in het programma. Dit moet wat ons betreft niet alleen gebruikt worden voor kwantitatieve verschuiving van detailhandel van de randen van een stad naar het centrum maar ook voor bijvoorbeeld kwalitatieve verplaatsingen van bedrijven die de belevingswaarde van de binnenstad verhogen en versterken. Bij een werkbezoek aan het Kadaster hebben we als commissie kunnen zien dat we bij de herverkaveling veel kunnen leren van de ervaringen in het landelijk gebied. Er zijn al genoeg mooie voorbeelden van.

Het geld wat beschikbaar is voor Steengoed Benutten zal niet alleen besteed hoeven te worden aan stenen. In de Statenvergadering van 8 juli 2015 heeft de PvdA aan Gedeputeerde Staten gevraagd om ook te bekijken hoe je het organisatorisch vermogen van een gebied kan versterken. Dat overheden, ondernemers en/of de bewoners in een gebied zelf de schouders eronder kunnen zetten. Het ondersteunen van initiatieven als bijvoorbeeld Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zal ook deel uit moeten maken van het programma. Daarom hebben we samen met andere partijen hiervoor een motie ingediend. Daarnaast kan de provincie bijvoorbeeld samen met gemeenten bekijken of regelgeving versoepeld kan worden zodat functieverandering of indien nodig sloop sneller mogelijk is.

Gemeenten kunnen zelf ook al veel doen. Bekijk bijvoorbeeld of er een goed werkende leegstandsverordening is. Zorg ervoor dat woningeigenaren die niet mee willen werken in beweging gebracht kunnen worden door bijvoorbeeld een leegstandstax. Leer van gemeenten die werken met binnenstadmanagers die zorgen voor het leggen van goede verbindingen in een gebied. Als iedereen weer energie krijgt om zelf in eigen stad en dorp die rotte kiezen aan te gaan pakken dan komt er ruimte. Nu wordt er vaak nog te lang niets gedaan. Dan blijft het glas niet eens half leeg maar helemaal leeg staan. Zonde, want van iedere plek is iets moois te maken. Als we er samen voor zorgen dat iedereen zijn rol en kansen gaat pakken, dan kunnen we straks niet met een leeg maar met een vol glas op een prachtig Gelderland met bruisende dorpen en binnensteden toosten!

Anna-Lena Hedin, Statenlid
Anna-Lena2