Door op 19 januari 2016

PvdA vraagt om snellere aanpak onveiligheid A15 & plaatsing matrixborden

Voor de A15 is door de PvdA Gelderland reeds een aantal keren aandacht gevraagd. Ook op 14 januari 2016 is er weer een groot incident geweest op deze rijksweg. Een ongeval met drie vrachtwagens waar helaas een dodelijk slachtoffer was te betreuren. In de waarneming van de PvdA vinden er zeer veel ongevallen met vrachtwagens plaats op deze rijksweg. Dat is niet verwonderlijk gezien de ligging van onze provincie. Gelderland is een corridor van groot belang in West Europa.
De weg is aantoonbaar zeer onveilig en heeft een beperkte capaciteit. Zie ook de vele files op de route vanaf de grens tot Rotterdam.
Het werk aan de verbreding van de A15 begint pas op het vroegste moment na 2028?? Dat duurt ons inziens veel te lang. Daarom heeft de PvdA de volgende vragen gesteld:

1. Is het college van GS bereid om bij de Minister aan te kaarten dat deze rijksweg met voorrang wordt verbeterd en wordt aangepast aan de (toekomstige) intensiteit. Het vrachtvervoer zal jaarlijks ook op deze rijksweg nog fors toenemen aangezien de Nederlandse economie naar verwachting weer gaat groeien.
2. Wij constateren dat de A15 op dit moment al niet passend is bij de huidige vervoersintensiteit. Wilt u op korte termijn bestuurlijk overleg initiëren met de Minister van Verkeer en Waterstaat en de problematiek bespreken en het verlangen van Gelderland duidelijk maken? De urgentie is hoog, wekelijks vinden er één of meerdere zware ongevallen plaats.
3. Langs het traject vanaf de Grens naar Gorinchem ligt een nagenoeg onbenutte vluchtstrook en deze strook kan wellicht op korte termijn worden aangepast en toegespitst op het groeiende verkeersaanbod. Wilt u deze suggestie van de PvdA Gelderland ook inbrengen in het bestuurlijk overleg?
4. In de verwachting van de PvdA Gelderland is in een eerder stadium afgesproken dat er met het oog op de veiligheid van de A15, matrixborden zouden worden geplaatst. Klopt deze verwachting? Zo ja, waarom is de plaatsing op de A15 nog steeds niet gerealiseerd. Er zijn nu slechts borden geplaatst op enkele tracés.
5. Wilt u de Minister vragen de toegezegde plaatsing van matrixborden op korte termijn na te komen. Matrixborden verhogen de veiligheid van de A15. Verschillende tracés zijn onoverzichtelijk of aantoonbaar onveilig. Juist hier is een snelle plaatsing van matrixborden dringend gewenst. Zeker gezien de vele incidenten.
6. De zorg vanuit de Gelderse samenleving, de vervoersbranche en lokale besturen is groot. Is het college van GS bereid om zich extra in te zetten en er zo voor te zorgen dat de Minister de veiligheid van de A15 bovenaan de agenda zet? En zo te bevorderen dat er een betere doorstroming op deze rijksweg is te realiseren op korte termijn. In eerste aanleg door het plaatsen van matrixborden op de gehele route.
7. Tot slot wilt u bij de Minister indringend naar voren brengen, dat de verbreding van de A15 vanwege zowel de huidige onveiligheid als de beperkte capaciteit niet kan worden uitgesteld tot een aanpak na 2028. Zeker wanneer de doortrekking een feit is, zal het verkeersaanbod aanzienlijk toenemen. De Gelderse corridor is van nationaal belang, daar past een veilige en volwaardige driebaans A15 bij.

Piet Wanrooij
PvdA Gelderland