26 juni 2013

PvdA: Nu een robuust programma voor versterken regionale economie!

Halverwege de Statenperiode 2011 – 2015 hebben we te maken met een ernstige economische crisis. Ook in Gelderland verdwijnen aan de lopende band bedrijven, winkels en werkgelegenheid. De werkloosheid neemt toe, vooral onder jongeren. De Gelderse coalitie heeft bij de Voorjaarsnota ingestemd met een robuuste investeringsimpuls in de Gelderse economie. De PvdA-fractie pleit voor de volgende punten om de Gelderse economie te versterken.

Wat willen we?

•Werkgelegenheid is een speerpunt voor de PvdA. De bouwsector zit in zwaar weer. Vakmanschap gaat verloren en de opleiding van jonge vakmensen stagneert. De PvdA stelt voor dat de provincie extra middelen beschikbaar stelt voor het investeren in duurzame woningen en de restauratie van cultureel erfgoed. Goed voor de werkgelegenheid en voor behoud van het ambacht.

•Gemeenten hebben het moeilijk. Door het Rijk worden taken met onvoldoende middelen overgedragen aan de gemeenten. De PvdA wil dat de provincie gemeenten met financiële problemen ondersteunt met raad en daad. En na de overdracht van de jeugdzorg moet nog minstens een jaar een beroep kunnen worden gedaan op de expertise van de provincie.

•Er liggen veel plannen klaar voor infrastructurele projecten. Wat de PvdA betreft: zo snel mogelijk starten. Ook hier geld weer: werkgelegenheid en verbetering van de Gelderse voorzieningen.

•De PvdA dringt er nogmaals op aan om bij het aanbesteden van projecten vijf procent social return toe te passen. Dat leidt tot kansen op werk, ook voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

•Voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid denkt de PvdA aan stages, werkervaringsplaatsen en het bevorderen van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

•Aanleg en beheer van natuur en landschap zijn essentieel voor de groene provincie Gelderland. Ook voor versterking van de regionale economie. De PvdA wil de inzet voor het Gelders Natuur Netwerk onverkort handhaven.

•Cultuur wordt meestal niet gezien als economische factor. Dat is een vergissing. Cultuur draagt bij aan een goed leefklimaat en zorgt voor werkgelegenheid. De PvdA-fractie vindt dat er voor de komende drie jaar extra geld beschikbaar moet worden gesteld voor een aantal culturele instellingen.
De rode draad van de PvdA voor de komende jaren is duidelijk. Investeren in de regionale economie en bestrijden van de werkloosheid!