PAS inpassingsplannen

27 september 2018

PAS staat voor Programmatische Aanpak Stikstof. Het gaat om een landelijk programma waarin het Rijk en provincies samenwerken. Het Rijk zorgt voor reductie van de uitstoot van stikstof vanuit verkeer, industrie en landbouw. Teveel neergeslagen stikstof heeft namelijk een negatieve invloed op natuur. Provincies proberen op hun beurt met ingrepen bínnen natuurgebieden de effecten van stikstof te beperken (de zogeheten herstelmaatregelen). Het ‘addertje onder het gras’ van deze aanpak is dat de ‘ruimte’ die ontstaat door reductie van uitstoot voor een belangrijk deel wordt gebruikt om aanvullende activiteiten toe te staan. Deze aanvullende activiteiten leiden op hun beurt juist weer tot een verhoging van de uitstoot.

In de vergadering van de Provinciale Staten van 26 september kwamen onder andere vijf zogeheten PAS-inpassingsplannen aan de orde (Klik hier voor de Statenbrief) De plannen die voorlagen voorzien in de ruimtelijke inpassing van herstelmaatregelen op een vijftal plaatsen in Gelderland. Ondanks dat niet alle zorgen/bezwaren van belanghebbenden weggenomen konden worden, is de voorbereiding van deze maatregelen zorgvuldig geweest. We hebben er dan ook mee ingestemd. Het debat in Provinciale Staten ging echter veel meer over de grote zorg die vrijwel alle partijen hebben over de effectiviteit van de PAS aanpak. Studies wijzen uit dat Gelderse natuurgebieden, ondanks de PAS, enorm te lijden hebben van de overmatige neerslag van stikstof. Ook Gedeputeerde Staten deelt deze zorg. Mede op ons aandringen zegde de gedeputeerde, tijdens dit debat, toe dat een verdiepend onderzoek zal plaatsvinden naar de neerslag van stikstof in onze natuurgebieden. Dit met het doel in beeld te brengen welke mogelijkheden we hebben om aanvullende bron- én effect maatregelen te treffen. We wachten de resultaten van dit onderzoek met belangstelling af. We zullen er zeker voor pleiten om op basis ervan voortvarende vervolgstappen te zetten.