Door op 27 april 2016

Meer werk in Gelderland

‘Samen aan de slag met de arbeidsmarkt van de toekomst. Dat is een inclusieve arbeidsmarkt, waar mensen met en zonder arbeidsbeperking samen aan het werk zijn. Dat is een toegankelijke arbeidsmarkt, waar jonge en meer ervaren krachten elkaar versterken. Dat is een innovatieve arbeidsmarkt, waar duurzame maakindustrie en circulaire economie banenmotoren zijn’

Met bovenstaand toekomstbeeld als startpunt organiseerde de PvdA Gelderland op maandag 18 april samen met de Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen een avond over ‘Meer werk in Gelderland’. Op initiatief van statenleden Fokko Spoelstra en Anna-Lena Hedin-Penninx heeft de PvdA Gelderland de afgelopen maanden met een werkgroep bij leden, scholen en bedrijven ideeën opgehaald op het gebied van werk in Gelderland. Deze zijn uiteindelijk verwerkt in een manifest. Hierbij zetten we in op de volgende punten:
• De verbetering van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt.
• De versterking van het Middelbaar Beroepsonderwijs als basis voor een moderne ambachtseconomie.
• De ondersteuning van gemeenten en werkgevers bij het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
• De ondersteuning van grensoverschrijdende projecten op het gebied van scholing en werkgelegenheid.
• Het opzetten en ondersteunen van samenwerking tussen sectoren om sociaal en innovatief ondernemen te stimuleren.

Het manifest ‘Meer werk in Gelderland’ werd onder de loep genomen tijdens een zeer goed bezochte bijeenkomst in Arnhem. Middels discussies met hoogleraar economie Esther-Mirjam Sent, Tweede Kamerlid John Kerstens en voorzitter van de Jonge Socialisten Bart van Bruggen werd onder leiding van fractievoorzitter Peter Kerris verder gesproken over waar Gelderland de focus op zou moeten leggen. Welke concrete maatregelen zijn nodig. Veel van de punten uit het manifest werden tijdens de bijeenkomst ondersteund. Als aanvullingen kwamen onder andere naar voren:
• Het meer promoten van technisch vakmanschap. Koppel bijvoorbeeld oudere ervaren vakmensen aan jonge studenten. Er komt een tekort aan vakmensen, ze zijn hard nodig.
• Aandacht voor specifieke doelgroepen. Zorg voor diversiteit. Onderzoek waarom mensen geen baan kunnen krijgen, wat is bijvoorbeeld de rol van etniciteit, leeftijd en/of geslacht hierbij.
• Het combineren van werkgelegenheid met andere doelen van de provincie. Zorg voor win-win situaties. In de voorgaande periode hebben we bijvoorbeeld het verduurzamen van sociale huurwoningen opgepakt. Dit zorgt namelijk voor meer werkgelegenheid, meer duurzaamheid en een lagere energierekening. Zo kun je tevens werk creëren.
• Door de aanwezigen werd met name het MKB vaak genoemd, de motor van de Gelderse economie. We moeten ondernemers beter ondersteunen zodat ze sneller geholpen worden bij veranderingen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld de Wet Werk en Zekerheid) en minder bureaucratie tegen komen als het gaat om subsidies.
• Belangrijk blijft verder om over grenzen heen te kijken. Uiteraard naar Duitsland maar ook naar bijvoorbeeld Overijssel en Brainport Brabant. Sluit aan bij mooie initiatieven.
• Tot slot werd benadrukt dat het niet alleen moet gaan om ‘meer werk’. Het moet uiteindelijk vooral gaan om werk met goede arbeidsvoorwaarden wat een meerwaarde heeft voor mensen.

Alle input die tijdens deze avond is aangeleverd hebben we verzameld en waar nodig wordt het manifest aangepast. Binnenkort zullen we het manifest in de staten presenteren. De inhoud kan dan meegenomen worden in de behandeling van de economische visie van Gelderland. De provincie heeft een mooie verbindende rol tussen gemeenten, rijk, ondernemers en andere partners. Als PvdA Gelderland zullen we deze rol zeer actief op gaan pakken. Wordt vervolgd!