Meer actie nodig voor problemen jeugdzorg

20 december 2018

 PvdA Gelderland positief over invulling financieel toezicht provincie. Wel meer actie nodig voor problemen in de jeugdzorg.  
door Yvonne de Jager en Peter Kerris

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg, langdurige zorg (WMO) en de participatiewet. Taken die voorheen werden uitgevoerd door de provincies en het Rijk.  Deze overheveling van taken had niet alleen grote gevolgen voor directbetrokkenen, die bij een hulpvraag opnieuw hun weg moesten vinden, ook de gemeenten kregen te maken met grote veranderingen.  Extra inzet was nodig om de vaak kwetsbare inwoners adequaat te kunnen helpen. Voor de uitvoering van deze taken stelde het Rijk de middelen beschikbaar. De gemeenten kregen daarbij wel te maken met een forse bezuiniging. Kortom, een grote uitdaging voor de gemeenten, niet alleen om de meest kwetsbaren in onze samenleving op de juiste manier te ondersteunen, maar ook om met minder geld de taken uit te voeren.

De laatste jaren blijkt dat de uitgaven binnen het Sociaal Domein meer en meer leiden tot grote tekorten bij de gemeenten.  De provincie, de financieel toezichthouder, ziet dat steeds meer gemeenten moeite hebben de begroting sluitend te krijgen.  De budgetten uit het Rijk zijn vaak niet toereikend om de kosten voor langdurige zorg, werk en jeugdzorg te dekken.  Het is dan ook goed dat Gelderland bij het financiële toezicht niet alleen naar de cijfers kijkt onder de streep, maar ook met de gemeenten in gesprek gaat over de oorzaak van de problemen en meedenkt over mogelijke oplossingen voor de lange termijn.

Toch is voor de PvdA aandacht alléén niet genoeg. Tot 2015 was de provincie verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Provinciale Staten in Gelderland hebben zich destijds hard gemaakt voor een warme overdracht. Dat is ook gebeurd. Vanuit de provincie zijn de gemeenten goed begeleid. Uiteindelijk kwam het moment dat ze zelf aan de slag moesten. Helaas zien we nu dat veel gemeenten, door de korting op de bijdrage van het Rijk, te maken krijgen met tekorten, met name voor jeugdzorg.  We maken ons hierover grote zorgen.  Kinderen moeten zeker kunnen zijn van passende jeugdhulp.  Zij mogen niet de dupe worden van de bezuinigingen.

Daarom hebben we tijdens de begrotingsbehandeling op 14 november jl. een motie ingediend waarin Gedeputeerde Staten worden opgeroepen in kaart te brengen welke Gelderse gemeenten een financieel risico lopen door de stijgende kosten voor jeugdhulp. Daarnaast wordt GS in de motie opgeroepen samen met gemeenten bij het Rijk te lobbyen voor toereikend budget jeugdhulp.  De motie kreeg brede steun in de Staten en we hopen dat deze motie navolging krijgt in andere provincies. Door gezamenlijk met gemeenten op te trekken, hopen we dat het Rijk tot inzicht komt, dat extra geld hard nodig is om onze kinderen en jongeren passende hulp te kunnen bieden, nu en in de toekomst.

klik hier voor de motie jeugdhulp