Door op 24 mei 2017

Inpassingsplan voor windpark de Byvanck

Woensdag 24 mei lag in de vergadering van Provinciale Staten een voorstel tot een inpassingsplan voor het windmolenpark ‘De Byvanck’ bij Angerlo (gemeente Zevenaar) voor. Enige weken daarvoor had de commissie Energie, Economie en Milieu een bezoek aan het gebied gebracht om een nader beeld te krijgen bij de impact van dit park op de omgeving en de wijze waarop het proces tot nu toe is gelopen.

De inzet van de PvdA fractie was als volgt: We staan voor een enorme uitdaging om de energievoorziening in Nederland duurzaam te maken. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat hier op alle mogelijke manieren een bijdrage aan moet worden geleverd.  Windenergie vormt een wezenlijk onderdeel van de uiteindelijke oplossing. In 2020 dient binnen Gelderland een totaal vermogen van 230,5 MW windenergie gerealiseerd te zijn. Het is daarbij onvermijdelijk dat energieopwekking een zichtbaar element in ons landschap wordt en ja, voor sommige betrokkenen zal dit worden ervaren als een aantasting van de kwaliteit van hun leefomgeving. Dit betekent dat de betrokken belangen uiterst zorgvuldig moeten worden afgewogen en dat een zuiver proces moet worden doorlopen.

In het geval van ‘de Byvanck’ is dit naar het oordeel van de PvdA fractie het geval. Op basis van effectstudies zijn aanpassingen in het ontwerp en de betreffende voorschriften aangebracht waardoor bijvoorbeeld géén sprake meer is van slagschaduw op gevels van huizen van omwonenden. Hiermee gaat men verder dan de landelijke norm die dit een beperkt aantal uren per jaar wél toestaat. Ook is door de initiatiefnemer een zogeheten participatievoorstel gedaan op basis waarvan omwonenden en omliggende gemeenschappen kunnen profiteren van de opbrengst van de molens. Een groot deel van de Provinciale Staten (met uitzondering van de SP en de PVV) deelde dit oordeel waarmee het inpassingsplan werd vastgesteld.

Er zal de komende jaren nog vaker politiek-bestuurlijke moed nodig zijn om de betreffende besluiten te nemen. Direct belanghebbenden laten zich nadrukkelijk horen maar zijn we in staat om ook het belang van toekomstige generaties voldoende gewicht te blijven geven? Politiek werk is niet altijd dankbaar, de PvdA heeft dat de afgelopen jaren als geen ander ervaren. Zeker wanneer de verplichting om als provincie aan dit soort initiatieven medewerking te verlenen komt te vervallen, zal het zaak zijn dat overheden hun verantwoordelijkheid nemen en in goed overleg tot goed overwogen plannen komen om de energietransitie vorm te geven. Ook dan zal er bij bepaalde betrokkenen weerstand zijn tegen de te nemen maatregelen. Zorgvuldigheid, de dialoog, maar zeker ook bestuurlijke moed zijn de ingrediënten die noodzakelijk zijn om een leefbare wereld voor komende generaties achter te laten.