30 januari 2014

Herstructurering tuinbouw in de Bommelerwaard: een ingewikkeld project

Sinds 1996 wordt er gesproken over herstructurering van de (glas)tuinbouw in de Bommelerwaard. Het is nu 2014 en er ligt nog steeds geen goedgekeurd plan voor deze herstructurering. Wat is er aan de hand?

Economisch perspectief bieden aan de tuinbouwsector, de leefbaarheid verbeteren en de landschappelijke kwaliteit bevorderen zijn de doelen van de herstructurering van de tuinbouw in de Bommelerwaard. Dat is niet voor iedereen even duidelijk. De indruk bestaat dat het vooral gaat om het eerste doel: de economische perspectieven voor met name de glastuinbouw.

De Statenfractie van de PvdA wil dat de leefbaarheid voor alle bewoners van de Bommelerwaard wordt verbeterd en dat de landschappelijke kwaliteit van het gebied met de vele kassen in ieder geval niet verslechtert.  Daarom moet het in de discussie over de Bommelerwaard ook gaan over de wensen van de bewoners die ijveren voor betere wegen, voor veilige fietspaden, voor verbetering van het milieu en de waterkwaliteit,voor behoud van het landschap.

Gedeputeerde Staten hebben een inpassingsplan gemaakt voor de herstructurering in de Bommelerwaard.  Dat plan  bleek voor de betrokkenen niet wat zij ervan hadden gehoopt of verwacht. In het plan worden voorstellen ontwikkeld die bewoners van de Bommelerwaard niet begrijpen en de tuinders zijn niet gelukkig met de wijze waarop GS besluitvorming over hun uitbreidingsplannen wil laten plaatsvinden.

De Statenfractie van de PvdA meent dat het verstandig is om de tijd te nemen om het inpassingsplan nog eens grondig te bekijken op mogelijkheden om tegemoet te komen aan de bezwaren van bewoners en tuinders. Daarom heeft de fractie van harte ingestemd met het voorstel van GS om opnieuw een voorbereidingsbesluit te nemen voor de herstructurering van de Bommelerwaard. Een voorbereidingsbesluit verhindert dat gedurende de looptijd van het besluit – en dat is maximaal een jaar – ontwikkelingen plaats kunnen vinden die problemen opleveren voor de beoogde herstructurering.

Het is de derde keer dat er een voorbereidingsbesluit wordt genomen. Dit maakt duidelijk dat het niet eenvoudig is om een plan te ontwerpen dat kan rekenen op steun van de tuinders en de bewoners van de Bommelerwaard. Een eerder plan uit 2004 is door Raad van State afgekeurd. We zijn nu tien jaar verder. In 2009 is na veel vooroverleg een nieuwe start gemaakt. Toen is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen het waterschap, de provincie en de twee gemeenten in de Bommelerwaard, er is een projectbureau opgericht, maar een plan dat op brede steun kan rekenen is er nog steeds niet.

Voor de PvdA is vertrouwen het sleutelwoord. In de Bommelerwaard moet bij alle betrokkenen het gevoel ontstaan dat de drie doelen van de herstructurering in dezelfde mate worden nagestreefd en dat hun belangen serieus worden genomen. Dan nog zullen aan er aan het einde van het proces mensen zijn die menen dat juist hun wensen niet geheel zijn gehonoreerd. Dat is helaas onvermijdelijk. Het blijft een kwestie van geven en nemen. Maar het moet wel goed kunnen worden uitgelegd waarom sommige ontwikkelingen onontkoombaar zijn. En dan komen we bij het tweede sleutelwoord: duidelijkheid. Het moet duidelijk zijn voor de bewoners waar wegen worden verbeterd, waar fietspaden worden aangelegd, wat in extensiveringsgebieden gaat gebeuren, hoe het zal gaan met de waterkwaliteit en het milieu.

Dankzij het voorbereidingsbesluit is ruimte ontstaan om het inpassingsplan nogmaals tegen het licht te houden, om bezwaren te wegen en te zoeken naar mogelijkheden om aan  bezwaren tegemoet te komen, om duidelijk toe te lichten wat er gaat gebeuren in de Bommelerwaard.  Dat is winst.  Het is wel zaak om de extra tijd goed te benutten. Ook al is het een ingewikkeld project, een vierde voorbereidingsbesluit moet er niet komen.

Mijnke Bosman, Statenlid

Mijnke Bosman