27 september 2013

Grenscorrectie rond Medel akkoord: verder met werkgelegenheid

In Rivierenland ligt het bedrijventerrein Medel. Dicht bij rivier, spoorweg en snelweg. Kortom een ideale uitvalsbasis voor ieder bedrijf. Een geweldige locatie voor veel bedrijvigheid. Met het oog op de toekomstige groei van die bedrijvigheid is er op termijn behoefte aan meer ruimte.

Voor de uitbreiding van Medel is daarom een grenscorrectie voorgesteld. Dat is in de Provinciale Staten op 25 september jl. aan de orde geweest. Dat is procedureel ook noodzakelijk, omdat het hier gaat om een (vorm van) herindeling. In het licht van de wet Algemene Regels Herindeling vindt finale behandeling plaats op het niveau  van Provinciale Staten van Gelderland.

Het dossier rond de grenscorrectie speelde al een tijd en het werd langzaam maar zeker een echt ‘hoofdpijndossier’. Met de inbreng van het Provincie bestuur en de inzet van gemeenten is er nu een oplossing bereikt. Klasse gedaan!

De gemeente Neder-Betuwe heeft gronden overgedragen aan buurgemeente Tiel en is zoals het hoort door de gemeente Tiel gecompenseerd. Voortaan bevindt bedrijventerrein Medel zich in Tiel. Als belangrijkste argument werd destijds aangegeven dat de gemeente met een centrumfunctie voor de regio ook in staat moeten worden gesteld om die functie naar behoren uit te kunnen voeren en dat dan o.a. bedrijfslocaties op eigen grondgebied verwezenlijkt moeten worden.

Beide Raden zijn akkoord. In Tiel unaniem en in Neder Betuwe nagenoeg unaniem.

Naar aanleiding van insprekers rondom in het thema ontstond er nog terecht wat discussie tijdens de behandeling van het thema in de provinciale commissie MIE. ‘Nu niet grens corrigeren, maar eerst het Bestemmingsplan opstellen’, zo vonden onder meer GroenLinks en de SP. Niet doen, de grenscorrectie is na jaren een gedragen voorstel in de twee  gemeenten.

Daarnaast zal een lokale overheid natuurlijk rekening houden met inzichten van omwonenden aan de rand van het bedrijventerrein. Er zal zeker aandacht zijn voor een goede inpassing. Zo nodig kunnen inwoners eventueel aanspraak maken op planschade.

 

Kortom als PvdA-fractie in de Staten kunnen wij ons prima vinden in de grenscorrectie. De beweging is van onderop, beide Raden zijn akkoord. En tot slot is er met deze hele beweging natuurlijk ook een aanzienlijk Provinciaal belang gemoeid. Namelijk, wij willen als Provincie werk maken van goed geoutilleerde bedrijventerreinen, binnen een passende infra structuur. Dat levert banen op, en daar gaat de PvdA (Gelderland) natuurlijk altijd voor.
Een goede stap vooruit is gezet en nu gewoon verder met de bedrijventerreinen in Rivierenland en Gelderland! Samen werkt beter.

Piet Wanrooij –Statenlid

Piet Wanrooy