19 februari 2015

Een mooi rivierenland mede door het waterschap

In aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 18 maart interviewt lijsttrekker Gerard Nieuwenhuis van waterschap Rivierenland een aantal prominente watermensen. Goof den Hartogh uit Zoelmond is voor bloemrijke dijken met veel rode klaprozen. “Het waterschap kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren”, stelt hij.

Wie is Goof den Hartogh

“Ik ben lid van de Milieuwerkgroep Buren en we hebben de dijkverbeteringen van het waterschap steeds  positief kritisch gevolgd. Vorig jaar hebben we een zienswijze op het verbeteringsplan van de Lekdijk bij het waterschap ingediend. We hebben gepleit voor het sparen van de landschapselementen aan de voet van de dijk en er ook voorstellen voor gedaan. Hierbij kan het waterschap dus ook veel doen aan het behoud van de natuur en landschapswaarden.

Ik ben ook plaatsvervangend bestuurslid lid van de agrarische natuurvereniging (ANV) Lingestreek en lid van de ANV Tieler en Culemborgerwaarden. In dat kader denk ik mee over een nieuwe regeling voor het agrarisch natuurbeheer.”

 

Uniek, fraai  landschap

Het landschap van ons rivierengebied is uniek in de wereld en heel aantrekkelijk. Binnendijks zie je  sloten in allerlei patronen, bochtige en rechte wegen, grasland, bouwland, fruitbomen, plassen, natuurgebieden, het gaat maar door. Maar het meest opvallend en karakteristiek zijn de kronkelende rivieren met de uiterwaarden,  geflankeerd  door de nog bochtiger dijken. Na elke bocht zie je het landschap weer vanuit een andere richting en dat maakt een tocht over de dijken zo mooi.

Onder aan de voet van de dijken in de uiterwaarden liggen op veel plaatsen plasjes, moerasjes, wilgenbosjes enz. die het landschap langs de dijken nog aantrekkelijker maken. Ze vormen de aankleding van de dijken die anders heel kaal in het landschap zouden liggen. Cultuurhistorisch horen die elementen er ook te liggen want ze zijn ontstaan bij de aanleg en ophogingen van de dijken. Daar moeten we zuinig op zijn ook bij dijkverbeteringen vindt Goof.

Goof den Hartogh is geboren in het rivierengebied (Lexmond) evenals zijn vrouw (Eck en Wiel) en wonen al weer veel jaren tussen die plaatsen in (Zoelmond). Ze genieten dagelijks van het mooie landschap en gaan wekelijks in de omgeving wandelen.

 

Rol waterschap

Het waterschap kan de belevingswaarde van de dijken nog groter maken door een natuurvriendelijk beheer van de taluds en doet dat op veel plaatsen ook. Door de vegetatie na half juni te maaien en het maaisel af te voeren komen er steeds meer, diverse soorten planten op de dijkhellingen voor. En vooral in het voorjaar, vormen de dijken op veel plaatsen bloeiende linten die het landschap nog aantrekkelijker maken.
Naast de belevingswaarde is een gevarieerde plantengroei op de dijkhellingen van grote waarde voor de natuur. Op de planten komen veel soorten insecten af waaronder bijen die nuttig zijn voor de fruitteelt. Maar ook vogels profiteren van de plantenrijkdom o.a. omdat de zaden ervan voedsel voor ze vormen. Een mooi landschap brengt  geld in het laadje via de recreatiesector!

Tot slot is nog een belangrijk effect dat de veiligheid tegen overstromingen door natuurvriendelijk beheer verbetert. Het levert namelijk een betere doorworteling van de bovengrond op waardoor de vegetatie beter bestand is tegen golfslag. Het maakt de dijken sterker is uit onderzoek gebleken!

 

 

En tenslotte: ik ben lid van het Tiels Mannenkoor en daar zingen we een prachtig lied getiteld:  “Achter de dijk”. De strekking ervan is: wat is het Betuwse landschap toch mooi. En zo is het!