Gewestelijke ledenvergadering

24 maart 2018, van 10:00 tot 12:30

Aan de PvdA-leden in het Gewest Gelderland

U bent van harte welkom op de ledenvergadering op 24 maart in de Gelderlandfabriek, Stationsweg 7 te Culemborg. Deze duurt van 10.00 tot 12.30 uur.
Het hoofdonderwerp is de start van voorbereidingen voor de Staten -en Waterschapsverkiezingen.
Alle stukken kunt u onder aan deze pagina downloaden.

AGENDA

 1. Welkom/opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Mededelingen
 4. Verslag GLV 9 december 2017 (bijlage)
 5. Jaarverslagen Staten en Waterschappen

Van de Waterschappen heeft alleen Vallei en Veluwe een jaarverslag geleverd.

 1. Uitslag Gemeenteraadsverkiezingen

We praten even na over de uitslagen in Gelderland.

 1. Financiën

Vaststelling jaarrekening Gewest Gelderland over 2017

 1. Omgevingsvisie Provincie Gelderland

Gedeputeerde Josan Meijers licht de plannen met de nieuwe Omgevingsvisie toe en gaat erover met de leden in discussie.

 1. Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

De GLV wordt gevraagd zich uit te spreken over de volgende onderwerpen:

 • Principebesluit om de PvdA zowel bij de Statenverkiezingen als de drie Waterschapsverkiezingen te laten deelnemen.
 • Aard en samenstelling van de kandidaatsstellingscommissies

In de GLV van juni zal hiervoor een voorstel worden voorgelegd. Om hiermee te kunnen starten is een uitspraak van de GLV nodig over de aard van de commissies. Het bestuur stelt voor om evenals in 2014 met gemengde commissies aan de slag te gaan, d.w.z. met commissies waarin zowel bestuursleden als (in meerderheid) niet-bestuursleden vertegenwoordigd zijn. Dit geldt zowel voor de Waterschaps- als voor de Statenverkiezingen. Deze commissies adviseren via het GB aan de ledenvergadering.

 • Lijsttrekkersverkiezingen of niet?

Zie hiervoor de bijgevoegde notitie over dit onderwerp. Het bestuur adviseert de leden om geen lijsttrekkersverkiezingen te organiseren.

Verder zijn de volgende zaken relevant:

 • Budget

In de gewestelijke begroting is € 16.000 voor de verkiezingen opgenomen. Er wordt gezocht naar extra financiering.

 • Leergang voor aspirant Statenleden: er is een nieuwe leergang in voorbereiding, die de naam van de vroegere gedeputeerde Nico Meijers meekrijgt. Er komen 6 bijeenkomsten, waarvan de laatste op 29 september, na de GLV, in het Huis der Provincie.
 1. Rondvraag
 2. Sluiting.

 

agenda GLV 24 maart 2018

Verslag GLV 9 december 2017

Jaarverslag.PvdA fractie V&V

Jaarverslag 2017 PvdA Statenfractie

Jaarrekening-Gewest_Gelderland-2017

Voorstel lijsttrekkersverkiezingen 2018