Henk van ’t Pad

Deze verkiezingen ben ik lijsttrekker voor de PvdA waterschap Rivierenland. Na 20 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt werd ik in 1994 wethouder (tot 2006). Daarna ben ik nog een aantal jaren ambtenaar geweest bij een samenwerkingsverband van gemeenten.
Ik ging destijds de politiek in om idealen te verwezenlijken; gelijke kansen voor iedereen, eerlijk delen, en werken aan een goede toekomst voor de generaties na ons. Als bestuurder kan ik daar een steentje aan bijdragen, nu binnen het waterschap.
Inmiddels heb ik 4 jaar ervaring als algemeen bestuurslid van het waterschap. Ook daar wil ik mijn idealen in praktijk brengen. Niet uit zijn op korte termijn succes, altijd kijken naar de toekomst; zeker zijn van veilige dijken zodat ook ons kleinkinderen droge voeten houden. Maar ook oog hebben voor dreigende tekorten aan water.

Naast mijn activiteiten in het waterschap ben ik actief in de kerk (PKN), zowel plaatselijk als regionaal. En als vrijwilliger bij Humanitas; gezinnen met jonge kinderen ondersteunen en als maatje voor jongeren die wat extra aandacht en steun wel kunnen gebruiken.

Ik woon in Leerdam, heb 2 volwassen kinderen. Mijn dochter is gemeenteraadslid voor de PvdA in Vijfheerenlanden.

Waterschap Rivierenland beheert 75 % van alle Nederlandse rivierdijken. Van de 1.000 kilometer beheerde rivierdijken wordt tot 2050 ongeveer 500 kilometer versterkt. Mijn inzet is de komende 4 jaar met mijn fractiegenoten en PvdA raads- en statenleden mijn kennis en ervaring in te zetten voor de inwoners van Rivierenland met als speerpunten:

Zeker zijn van droge voeten door bij dijkversterking in te zetten op veilige, mooie, bloemrijke dijken en het actief betrekken van inwoners bij het maken van plannen.
Zeker zijn van het voorkomen van schade aan bebouwing, natuur en landbouw o.a. door maatregelen om wateroverlast of watertekort tegen te gaan.
Zeker te zijn van eerlijk delen door in te zetten op het laten dragen van de zwaarste lasten door de sterkste schouders en de vervuiler te laten betalen. Een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid hoort daarbij.