Vallei en Veluwe

PvdA-fractie in het Algemeen Bestuur van waterschap Vallei en Veluwe

Voorgeschiedenis
Vanaf januari 2009 zijn PvdA-ers actief in het waterschap Veluwe: Eppo Gutteling en Ben Harsta, en in het waterschap Vallei & Eem: Lineke van Bruggen en Aart van Malenstein. Meteen vanaf de start was al duidelijk dat deze relatief kleine waterschappen er goed aan zouden doen om te fuseren. Qua gebieden en qua bedrijfsvoering is er flink wat besparing te behalen. Wij hebben dit fusieproces vanaf onze start dan ook krachtig ondersteund.

De situatie van 2013
De waterschappen Vallei&Eem en Veluwe zijn per 1 januari 2013 gefuseerd tot het waterschap Vallei en Veluwe. Voor alle fracties, dus ook voor onze PvdA-fractie, heeft dit extra werkzaamheden met zich mee gebracht. Het politiek belangrijkste onderdeel hiervan, de zogeheten beleidsharmonisatie, heeft veel voeten in de aarde gehad. Lange tijd heeft het er naar uitgezien dat de boeren van Veluwe (“ongebouwd”) een geringere stijging van tarieven zouden krijgen ten koste van de stedelingen in dit gebied. Mede onder druk van onze fractie en die van Water Natuurlijk, is uiteindelijk een redelijke verdeling uit de bus gekomen.

Het is goed om te bedenken dat het Algemeen Bestuur van VenV 30 leden telt. Van deze dertig zijn er maar zeven echt progressief te noemen: 2 PvdA en 5 Water Natuurlijk. De overige 23 leden zijn van LTO, CDA, VVD, CU, SGP, KvK, Bosschap, Algemene Waterschapspartij en Veluws Water. Voor ons als PvdA-fractie betekent dat dus voorzichtig opereren, lobbyen en coalities smeden. In het Dagelijks Bestuur, bestaande uit dijkgraaf en zes leden, zijn wij niet vertegenwoordigd. Wellicht overbodig om te zeggen, maar wel heel relevant: politieke profilering naar buiten toe is vrijwel onmogelijk.

In het najaar van 2012 is er een vacature van dijkgraaf voor het nieuwe waterschap ontstaan. Wij waren als PvdA vertegenwoordigd in de Vertrouwenscommissie, die uit 5 leden bestond.
In maart 2013 is Tanja Klip-Martin als nieuwe dijkgraaf gestart.

Verkiezingsprogramma’s
In onze PvdA-verkiezingsprogramma’s uit 2008 staat dat wij verlaging van tarieven voor de burgers nastreven. Tegelijk vinden we dat er aan de veiligheid van dijken en de belangen van schoon water via de rioolwaterzuiveringsinstallaties niet mag worden afgedaan. Dit heeft er in 2012 toe geleid dat wij hebben ingestemd met de begroting voor 2013, waarbij er een geringe stijging van de tarieven plaatsvindt, bijna 3% om precies te zijn (voor burgers; omslag en zuiveringsheffing samen). Van de 24 waterschappen in Nederland is Vallei en Veluwe overigens het waterschap met de op twee na laagste tarieven.

Een ander speerpunt van onze fractie is het kwijtscheldingsbeleid. In de afgelopen tijd is het ons gelukt om de kwijtschelding maximaal te krijgen, parallel aan de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Maar nog steeds is er sprake van veel rompslomp voor de aanvrager. Dat willen wij weg hebben en daar blijven we ons voor inzetten.

Veel van wat een waterschap doet, is niet echt politiek van karakter. Er zijn geen sociaaldemocratische dijken of liberale gemalen. Maar onderwerpen als versterking van de ecologie staan veel op de agenda. En dan kun je wel degelijk de politieke scheidslijnen in het algemeen bestuur aanwijzen. Onze fractie knokt al jaren voor ecologische verbindingszones en verdergaande bestrijding van verdroging van natuurgebieden. Gebieden, die naast agrarische gebieden liggen, waar het peil omlaag getrokken dreigt te worden.

Hoogwater
Het Hoogwater beschermingsprogramma heeft ook gevolgen voor ons waterschap: door te kiezen voor een toekomstvaste financiering kunnen we voorkomen dat de volgende generatie opdraait voor kosten, die we nu moeten maken. Ook de samenwerking met gemeenten op het gebied van stedelijk afvalwater vinden we als PvdA uitermate belangrijk: we investeren er letterlijk en figuurlijk heel veel in. In bestaand stedelijk water; bijvoorbeeld de renovatie van het Apeldoorns Kanaal van Dieren naar Hattem. Door onze continue inzet, waar we trouwens de VVD als bondgenoot treffen, worden nu de laagst gelegen panden opgeknapt, waardoor ook de recreatie (daaraan) een impuls krijgt. Daarnaast, als het om het meer onzichtbare stedelijk water gaat (klimaatverandering, dakvlakken en verstening); vrijwel continue bestoken we het Dagelijks Bestuur met voorstellen om samen met de gemeenten hier nadrukkelijk stappen te zetten. In die samenwerking zijn namelijk miljoenen te verdienen., waardoor tarieven voor de burgers veel minder hoeven te stijgen.

Daartoe allereerst het initiatiefvoorstel mbt. “RegenWaterAfkoppelenThuis”. Een aanpak waarbij uitkeringsgerechtigden onder professionele leiding bij particulieren dak- en verhardingen afkoppelen van het riool, geëntameerd door een callcentre-achtig en digitaal Waterservicepunt. In deze tijden van crisis is daar voor een honderdtal mensen zonder werk 10 jaar werk mee te genereren alleen al in de gemeenten Apeldoorn en Heerde. Overigens hebben ook Zutphen en Deventer hiervoor interesse getoond. Een initiatief dat genomen is door onze fractie en die uit de gemeenteraden van Heerde en Apeldoorn. De businesscase voor één en ander is nu klaar. Na de zomer volgt de lobby voor realisatie.
Daarnaast onze voortdurende druk (zelfs middels een enquête in inleggende gemeenteraden) om heemraden serieus werk te laten maken van het Bestuursaccoord Water samen met inliggende gemeenten.

Begroting 2014
De begroting voor 2014 staat voor de deur. Door de crisis gedreven lijkt het DB te koersen op beperken van investeringen. Juist waar Bouwend Nederland vraagt om overheidsinvesteringen. Juist voor een laag liggend Nederland zijn die nooit tevergeefs. Zo’n Colijn-achtige aanpak, becijferden wij, zorgt voor nog meer arbeidsuitstoot. Wij hebben ons dan ook -als enigen- verzet tegen het beperken van het investeringsvolume voor komend jaar met naar bedoeling 50 miljoen euro

We houden volop contacten met onze partijgenoten in de Staten van Gelderland en Utrecht over alle water gerelateerde zaken: Ingrid Hijman en Dursun Kilic. Hetzelfde doen we met de gewestelijke besturen: het breed gewestelijk beraad in Gelderland en met het gewest Utrecht. Ook nemen we deel aan het Waterlelie-netwerk (Lineke van Bruggen, PvdA vrouwen in waterschappen) en aan het PvdA Waternetwerk. Verder onderhouden we contacten met onze TK-leden, onze warme band met Lutz Jacobi. Onze fractie was ook gangmaker tijdens het verkiezingscongres in 2012 om gewraakte zinsneden over het opheffen van de Waterschappen uit het verkiezingsprogram te verwijderen.  En last but not least hebben we binnen ons eigen algemeen bestuur veel contact met onze PvdA-collega binnen de KvK-fractie, Erik Eggers.

Onze ambitie in de komende maanden: het binnenhalen van aansprekende resultaten op het gebied van stedelijk afavalwater en ecologische zones.

 

De PvdA fractie,