15 maart 2015

Onze resultaten: dit hebben we de afgelopen vier jaar bereikt

Werk en economie
– In de nasleep van de crisis heeft de provincie op initiatief van de PvdA een enorme investering gedaan in de Gelderse economie: de Robuuste Investeringsimpuls. Er is maar liefst € 250,- miljoen euro geïnvesteerd om kennis en banen niet verloren te laten gaan en werkgelegenheid en ondernemerschap aan te jagen. Die investering levert nog steeds banen op.
– Met de Investeringsimpuls is er met succes gestreden tegen jeugdwerkeloosheid door te investeren in leer-werkplekken voor jongeren.
– Op initiatief van de PvdA is de provincie Gelderland begonnen met sociaal aanbesteden, ofwel social return. Dit betekent dat vast deel van iedere provinciale aanneemsom standaard wordt ingezet voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aangezien de provincie jaarlijks voor ongeveer 185 euro aan werk in de markt zet betekent dit een enorme impuls van mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
– De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor het MKB en sociaal ondernemen. Ondernemers die iets terugdoen voor de maatschappij hebben van de PvdA extra aandacht gekregen. Het MKB is zoveel mogelijk gefaciliteerd.
– De PvdA heeft gevochten tegen de slopende bezuinigingen in het Gelderse gevangeniswezen.
– De PvdA heeft investeringen in belangrijke, grote projecten in de provincie mede mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld  de Kanaalzone in Apeldoorn of de Mars in Zutphen.

Wonen
– Gelderland heeft de afgelopen jaren, op initiatief van de PvdA, via het Impulsplan Wonen 37 miljoen euro geïnvesteerd in ruim 80 woningbouwprojecten. Bijvoorbeeld de ombouw van scholen of kantoren tot senioren- of starterswoningen, renovatie en isolatie van woningen, herinrichting openbare ruimte.
– Er is 70 miljoen geïnvesteerd in het verduurzamen corporatiewoningen. Door het energiezuinig maken van 10.000 huurhuizen van Gelderse woningcorporaties heeft de PvdA gezorgd voor behoud van veel werkgelegenheid, en de energierekening van veel mensen een stuk lager gemaakt. Daarnaast heeft dit minimaal 100 leerwerkplaatsen opleveren.
– Met de Robuuste Investeringsimpuls heeft de PvdA 3,5 miljoen geïnvesteerd in het verduurzamen van particuliere woningen.

Mobiliteit
– De PvdA heeft een Meldpunt Verkeersveiligheid geopend, waarop verkeersonveilige situaties gemeld kunnen worden. De resultaten bundelen we en bieden we aan de provincie aan. Die kan de knelpunten verbeteren. Samen voor een veiliger Gelderland.
– De PvdA heeft zich sterk gemaakt voor dubbelspoor naar de Achterhoek. Het belangrijk dat alle Gelderse streken bereikbaar en leefbaar blijven.
– Mede dankzij de PvdA wordt de A15 verlengd en verbreed voor een snellere doorstroom en veiliger verkeer.
– Voor een betere bereikbaarheid van de Achterhoek heeft de PvdA zich ingezet voor dubbelspoor tussen Arnhem en Winterswijk.
– De PvdA heeft in Den Haag constant aangedrongen op  de accijnsproblematiek van pompstations aan de grens.

Leefbaarheid en duurzaamheid
– De provincie heeft op initiatief van de PvdA 70 miljoen vrijgemaakt voor het verduurzamen corporatiewoningen. Duurzamer wonen, een lagere energierekening en meer werkgelegenheid in de bouw is het resultaat.
– De PvdA heeft zich vanaf het eerste moment verzet tegen het boren naar schaliegas in Gelderland.  Met succes: in Gelderland wordt er niet geboord.
– De PvdA heeft een miljoen extra binnengehaald voor leefbaarheid in kleine kernen. Door investeren in de voorzieningen van woonkernen worden ze vitaler en bestendiger tegen bevolkingskrimp.
– Op initiatief van de PvdA is er een provinciale Projectpot Krimp ter waarde van 1 ton in het leven geroepen. Initiatieven die de leefbaarheid verbeteren, zoals het aanleggen van een speeltuin of voetbalveld, kunnen aanspraak maken op financiële steun.
– De stroomkabels in Apeldoornse Vogelbuurt – die dwars door de wijk liepen – zijn ondergronds gebracht. De leefbaarheid in de buurt is enorm verbetert.
– De PvdA heeft de vinger aan de pols bij het vervoer giftige stoffen over spoor en snelweg.
–  De PvdA is alert bij de sanering van de Gelderse vuilstortplaatsen en waakt voor de volksgezondheid.

Zorg en jeugdzorg
– De verantwoordelijkheid over de jeugdzorg gaat in 2015 over naar de gemeenten. De PvdA heeft gezorgd voor behoud van beschikbaarheid kennis van de provincie voor gemeenten met overgangsproblematiek. De PvdA heeft bereikt dat de provincie financieel bijspringt waar dat nodig is, zodat er niemand tussen wal en schip valt.
– De PvdA organiseerde een breed gewaardeerde hoorzitting met de organisaties en droeg zorg voor een warme ontmanteling van de subsidieverlening. Op deze manier verliep de overgang voor deze belangrijke schakel in het zorgveld soepel, bleef informatie beschikbaar voor patiënten en zorgverleners.

Cultuur
– De PvdA is afgelopen periode dé voorvechter van cultuur in Gelderland geweest.
– Er is een miljoen extra voor cultuur gekomen dankzij de PvdA.
– Dankzij de PvdA komt er een jeugdcultuurfonds. Op die manier komen ook kinderen die minder snel in aanraking komen met cultuur toch aan bod.
– De PvdA heeft gevochten voor het overeind houden van waardevolle cultuurinstellingen als jeugdtheatergroep Kwatta en Museumpark Orientalis. Op deze manier is (top)cultuur, waardevol erfgoed en werkgelegenheid behouden gebleven voor Gelderland.

Ruimtelijke ordening
– De PvdA heeft Gelderland uitgelicht als wandelprovincie nummer 1. Dit initiatief is overgenomen door het Gelders wandelnetwerk.
– Gelderland  werkt hard aan de aanleg van een provinciebreed fietspadennetwerk. We wisten hiervoor een miljoenenbudget beschikbaar te krijgen. Veiliger fietsroutes voor scholieren, een stimulans voor woon-werkverkeer op de fiets én meer mogelijkheden voor fietstoerisme.
– In 2014 is de Omgevingsvisie door de provincie vastgesteld. In nauwe samenwerking met gemeenten, burgers en bedrijven wordt de ruimte in Gelderland ingevuld. Mét elkaar dus.
–  De PvdA heeft zich sterk gemaakt tegen outlets en grote winkelketens langs snelwegen en in kale weilanden. We gaan voor vitale stads- en dorpskernen vol activiteit en werkgelegenheid.
– Leegstand van winkels, kantoren en agrarische gebouwen in het buitengebied kan leiden tot verloedering. De PvdA heeft initiatief genomen om de kwaliteit van binnensteden te bewaken door met inwoners, ondernemers en gemeenten te kijken naar mogelijkheden voor transformatie van leegstaand vastgoed.
– Voortvarend watermanagement: Om ook in de toekomst voldoende veiligheid te bieden aan Gelderse inwoners bij hoogwater wordt aan de grote rivieren meer ruimte geboden. Gelijktijdig wordt geïnvesteerd in natuur en landschap, economie en recreatie.