12 mei 2014

Bestuur van het waterschap wel van groot belang!

In het onlangs verschenen boek ‘Oud bestuur’ geeft Theo Dersjant een kritische beschouwing over het functioneren van het waterschap. Er is toekomst voor het waterschap, maar het bestuur kan beter worden opgeheven is zijn stellingname. Is dat realistisch? Het waterschap is een functionele democratie. Het is een taakgerichte organisatie, die zich bezighoudt met waterveiligheid en oppervlaktewaterbeheer, zowel wat betreft de kwaliteit als de kwantiteit. Het waterschap wordt gefinancierd door zelf belasting te heffen. Bij waterschap Rivierenland gaat het jaarlijks om een bedrag van ongeveer 160 miljoen euro. Het bestuur stelt de begroting vast en de hoogte van de tarieven. Wel de kosten doorbelasten aan de inwoners van een gebied zonder een democratisch gelegitimeerd bestuur kan eenvoudig niet!

Het is en blijft natuurlijk wel van belang of het bestuur er wat aan toevoegt of dat het een tijdverdrijf is voor een aantal met name welwillende oudere heren, zoals Dersjant aangeeft. Je moet je realiseren dat alle inwoners nu ruim 20 jaar meebetalen aan het waterschap en sinds die tijd ook vertegenwoordigd zijn in het bestuur. Dat is nog tamelijk recent. In die tijd is zowel de organisatie als de bestuurlijke aansturing geprofessionaliseerd. De vorige keer is voor het eerst het systeem toegepast van een lijstenstel. Vanuit democratische legitimatie een belangrijke verbetering. Als vertegenwoordiger van de PvdA leg ik regelmatig verantwoording of in diverse gremia binnen de partij.

De vorige keer waren het helaas nog steeds ingewikkelde verkiezingen via de post. Het was al lang bekend dat dat systeem niet werkt. Volgend jaar worden voor het eerst verkiezingen gehouden gelijk met de Provinciale Staten. De waterschappen verdienen de kans op deze wijze de democratische legitimatie te versterken. Natuurlijk ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de deelnemende partijen om te zorgen voor een betere afspiegeling van de maatschappij in het bestuur. Als PvdA zijn we in het bestuur vertegenwoordigd door twee vrouwen. Dat is in de mannenwereld van het waterschapsbestuur best bijzonder. De kiezer heeft natuurlijk ook invloed op de samenstelling van het bestuur. Het is dus van belang dat we de kiezer weten te verleiden te gaan stemmen, ondanks de onbekendheid met het waterschap.

Is er geen enkel politiek debat in het waterschap zoals Dersjant stelt? Over onderwerpen als veilige dijken en waterzuivering bestaat grote eensgezindheid. Over het realiseren van doelstellingen op het gebied van de waterkwaliteit is veel meer discussie. Richt je je met name op het waterbeheer ten behoeve van de landbouw of heb je ook oog voor het stedelijk waterbeheer? Als PvdA hebben we waar mogelijk ook aandacht voor landschap en natuurontwikkeling. Aanleg van park Lingezegen in het knooppunt Arnhem-Nijmegen is van belang voor waterberging. Gelijk biedt het echter kansen voor recreatie voor de aanwonende stedelingen met een smalle beurs.

Om de tarieven beheersbaar te houden moeten er keuzen worden gemaakt. Wat is je ambitie? Beperk je je tot enkel en alleen de kerntaken van het waterschap of sta je voor een bredere taakopvatting?

Bij de waterschapsheffingen wordt niet gekeken naar draagkracht van de belastingbetaler. Daarom vinden we als PvdA kwijtschelding essentieel. Hoe zo, geen enkele politieke afweging in het waterschapsbestuur? Bij de verkiezingen voor het bestuur van het waterschap volgend jaar op 18 maart valt er echt wat te kiezen. Wij gaan ons daar mede uitgedaagd door Theo Dersjant, extra gemotiveerd voor inzetten om dat onder de aandacht te brengen.

Gerard Nieuwenhuis, fractievoorzitter waterschap Rivierenland
foto3