Rijn en IJssel

Waterschappen hebben een speciale verantwoordelijkheid voor het water. We hebben wettelijk vastgelegde taken, namelijk zorgen voor een goede bescherming tegen hoog water, voor een goed functionerend regionaal watersysteem en voor het zuiveren van afvalwater. Maar we willen meer. De PvdA wil dat het waterschap Rijn en IJssel deze kerntaken verbindt met een maatschappelijke agenda. We kiezen voor duurzaamheid en klimaatbestendigheid. We kiezen voor een goede balans in de belangen van burgers, de natuur en de economie.

De PvdA wil dat het waterschap de mensen stimuleert en ondersteunt om in hun eigen leefomgeving actief met water om te gaan. Niet alleen op het platteland, maar zeker ook in de steden en dorpen, want daar valt een hoop winst te halen en dan hebben we het niet alleen over het besparen van kosten. De PvdA wil dat het waterschap een einde maakt aan de verdroging van natuurgebieden en dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen langs slootkanten wordt tegengegaan. Ook is de PvdA een voorstander dat mensen meer gebruik kunnen maken van oevers en dijken door ze beter toegankelijk te maken voor fietsers, wandelaars en sportvissers. Recreatie en toerisme in ons gebied zijn immers van economisch belang.

Goed waterbeheer, een goede waterkwaliteit en veiligheid zijn belangrijk. Van de PvdA mag je verwachten dat we ons ook inspannen voor een eerlijke toedeling van kosten en een behoorlijk kwijtscheldingsbeleid.

Na de verkiezingen van 18 maart 2015 zit de PvdA met 3 leden in het waterschap Rijn en IJssel. Onze vertegenwoordigers zijn: Els Rutting, John Haverdil en Oege Feitsma.