Door op 30 maart 2017

Windenergie: een regionale uitdaging

In de commissie Economie, Energie en Milieu van 29 maart vond een indringende discussie plaats over de rol van de provincie bij het plaatsen van windmolens. Op dit moment bestaat er een verplichting vanuit het Rijk om provinciale medewerking te verlenen aan initiatieven wanneer deze passen binnen de provinciale ruimtelijke kaders. Dit geldt dus ook indien omwonenden én de betrokken gemeente bezwaar hebben tegen plaatsing. Alle partijen zijn het er wel over eens dat dit geen gezonde situatie is. Initiatiefnemers worden onvoldoende geprikkeld om te investeren in draagvlak, omwonenden voelen zich niet gehoord en gemeenten hoeven geen bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. De situatie bij Zaltbommel – waar de Gemeenteraad onlangs besloot geen medewerking te verlenen aan drie windmolens langs de A2 en waarvoor Gedeputeerde Staten nu een inrichtingsplan gaan maken op verzoek van de initiatiefnemer – laat zien dat deze verplichting een daadwerkelijk open gesprek en bijbehorende belangenafweging frustreert.

De Gedeputeerde heeft aangegeven hierover in gesprek te gaan met het Rijk. Op 1 maart stelden we daarover al vragen. Met het mogelijk verdwijnen van deze verplichting ontstaat een grote uitdaging voor gemeenten én provincie. Gezamenlijk zullen zij verantwoordelijkheid moeten nemen om de noodzakelijke hoeveelheid duurzame opgewekte energie (inclusief wind) te realiseren. Verschuilen achter het Rijk kan dan niet meer. Vanuit een heldere provinciale visie en mogelijk op te stellen convenanten tussen provincie en gemeenten zullen belangen moeten worden afgewogen en bestuurlijke keuzes gemaakt. Daarbij zal veel bestuurlijke moed nodig zijn. De PvdA spoort Gedeputeerde Staten aan om deze handschoen per direct op te pakken en een visie te ontwikkelen om deze uitdaging aan te gaan.