7 mei 2014

Uitnodiging Gewestelijke Ledenvergadering 10 mei

Hierbij nodig ik u uit voor een gewestelijke vergadering op zaterdag 10 mei 2014 om 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur in De Schering aan de Scheeringlaan 2, 4001 WJ Tiel.

Zie: www.verenigingsgebouw-deschering.nl

Klik hier om de stukken voor deze vergadering  te downloaden

Agenda:

 

1)    Opening

2)    Vaststelling agenda

3)    Mededelingen

4)    Verslag gewestelijke vergadering  29 maart 2014

5)    Benoeming nieuwe kascommissie (is de vorige keer abusievelijk niet aan de orde geweest). Ria Straathof is aftredend en niet herkiesbaar. Natasha Elfrink heeft nog een jaar zitting. Voorgesteld wordt om Semi Abou El Ela  te benoemen als tweede lid van de kascommissie.

6)     Discussie over wel of niet toestaan dubbelmandaat

Vooral vanuit de waterschapsbestuurders komt herhaaldelijk kritiek op het Gelderse besluit om geen dubbelmandaat toe staan. Reden om het onderwerp op de agenda van de gewestelijke vergadering te plaatsen.

7)    Vaststellen procedure Lijsttrekker – Provinciale Staten en Waterschappen

 Hierbij is aan de orde het wel of niet organiseren van een lijsttrekkersverkiezing. Het bestuur stelt voor om geen lijsttrekkersverkiezing te organiseren. Vanuit de afdeling Nijmegen is de vorige gewestelijke vergadering het voorstel gekomen om wel een lijsttrekkersverkiezing te organiseren.

 

8)    Vaststellen profielen Provinciale Staten

o   Profiel Statenfractie

o   Profiel Statenlid

o   Profiel fractievoorzitter en lijsttrekker

o   Profiel Gedeputeerde

9)    Vaststellen benoemingsprocedure Gedeputeerde en heemraden

10)Vaststellen profiel Waterschapsverkiezingen (inclusief geen dubbelmandaat toestaan)

11)Vaststellen kandidaatstellingscommissies Provinciale Staten en Waterschappen

12)Vaststellen opdrachten programmacommissies Waterschappen

13)Vaststellen samenstelling programmacommissies Waterschappen

14)Route naar verkiezingen PS en WS à draaiboek/overzicht vergaderingen

 

Voor 20 september staat er weer een gewestelijke vergadering gepland. Er is dan een eerste oriënterende bespreking over het concept verkiezingsprogramma voor Provinciale Staten.

Op 29 november willen we in een gewestelijk vergadering het verkiezingsprogramma vaststellen. Op 13 december willen we de kandidatenlijsten vaststellen en 11 januari 2015 is er overigens de Nieuwjaarsreceptie/Rieta Hoffmanlezing.

15)Actuele politiek

16)Rondvraag

17)Sluiting formele gedeelte

18)Pauze

Na de pauze is er gekozen staat de vergadering in het licht van de Europese Verkiezingen. Van ongeveer 11.30 tot 13.00 uur kunnen we in gesprek met Kati Piri, nummer drie op de kieslijst voor het Europees Parlement. Zie o.a. www.katipiri.nl

Ik hoop u allen op zaterdag 10 mei te kunnen verwelkomen.

Vriendelijke groet,

Jean Eigeman

Voorzitter gewest Gelderland