Door op 4 november 2015

Uit de waterschappen: een half jaar heemraad

Bijna een half jaar heemraad

Na de verkiezingen in maart zijn we lid geworden van de coalitie bij waterschap Rivierenland en ben ik namens de PvdA lid van het dagelijks bestuur geworden. Het kwam voor mij als een verrassing omdat de verwachting was dat de coalitie van de vorige bestuursperiode zou doorgaan. Ook de verkiezingsuitslag wees in die richting. Maar uiteindelijk  zijn we beloond voor onze bijdrage in de afgelopen bestuursperiode.

Nu een half jaartje verder ben ik erg enthousiast over mijn ervaringen als heemraad. Naast de portefeuille Middelen houd ik me onder andere  bezig met de muskusrattenbestrijding voor alle drie Gelderse waterschappen en waterschap Hollandse Delta. Verder met educatie en burgerparticipatie. Het was een vliegende start omdat er op financieel gebied veel speelde. We blijken in Rivierenland met aanzienlijk meer natuur te maken te hebben dan tot op heden werd aangenomen. Het tarief voor natuur is relatief laag, waardoor de belastingdruk voor de landbouw onevenredig dreigt toe te nemen in 2016. Inhoudelijk interessant om te verkennen in hoeverre je kunt sturen op de verdeling van de lasten binnen het huidige belastingsysteem en natuurlijk grote belangstelling vanuit de politiek voor dit onderwerp.

Ik ben ondertussen met muskusrattenvangers het veld in geweest. Landelijk wordt een onderzoek uitgevoerd of er alternatieven zijn voor het systematisch wegvangen van muskusratten om de populatie onder controle te houden. Volgend jaar worden de eerste resultaten van een grote veldproef bekend.

Op het gebeid van educatie zijn we bezig met nieuwe initiatieven. Burgerparticipatie heeft bij ons aandacht bij alle grote dijkversterkingsprojecten. Maar zijn er nog andere nieuwe mogelijkheden die we nu nog niet benutten? Het werk van het waterschap is nog steeds erg onbekend. We blijven dan ook streven naar meer betrokkenheid van de burger.
Veel onderwerpen zijn er in het eerste halve jaar voorbij gekomen. De voorbeelden die ik geef zijn maar een beperkte selectie. De grote variatie in het werk vind ik bijzonder boeiend. Ook ben ik zeer gelukkig met de goede  samenwerking met de ambtelijke organisatie. Als bestuurder word je goed ondersteund en samen komen er mooie zaken tot stand in het belang van alle inwoners van het rivierengebied.

 

Gerard Nieuwenhuis

Heemraad waterschap Rivierenland