19 maart 2013

Theatergroep Kwatta voorlopig gered, PvdA wil helderheid over toekomst

Theatergroep Kwatta uit Nijmegen is gered. De toegewezen subsidie van 417.000 euro is onlangs eindelijk betaald door de provincie Gelderland. De theatergroep dreigde acuut in geldnood te komen door het uitblijven van het bedrag. Ook over de hoogte ervan bleef het theatergezelschap lang in het ongewisse. De PvdA Gelderland zat er bovenop, hield het college scherp en communiceerde met de noodlijdende theatergroep.

Bij het verlenen van een subsidie aan een theatergezelschap ligt het voor de hand de toneel literatuur door te spitten op zoek naar een kapstok. Wat te denken van de Comedy of Errors van Shakespeare? Het is een stuk waarin de vergissingen over elkaar heen buitelen, maar eind goed al goed.

Ook in het dossier van theatergroep Kwatta wemelt het van de onduidelijkheden en vergissingen.  En het leek er op of het een tragedy of errors zou worden in plaats van een comedy. De tragedie is voorlopig voorkomen, maar we zijn er nog niet.

Enkele opmerkingen: de goede wil van Kwatta heeft ze opgebroken. Het institutioneel geheugen van de provincie en de Statenleden bleek onvoldoende, om te onthouden dat Kwatta in het verleden toegekende subsidie had uitgeruild met museumpark Orientalis. Ik realiseer me dat wij Staten de aanzienlijk te lage subsidie in het voorstel van Gedeputeerde Staten dat ons heeft bereikt, hebben laten passeren – waarvoor excuses aan Kwatta – , maar elders in dit huis is die steek  eerder gevallen. Het is bij voorstellen als deze van groot belang dat de voorgeschiedenis intensief wordt nagegaan en meegenomen:

Het uitgangspunt, op grond waarvan de subsidie wordt verleend, is nog steeds onduidelijk, zo niet onjuist. Kwatta heeft daarop ook gewezen. De PvdA verzoekt – niet voor de eerste keer – nog eens grondig alle beschikbare informatie te bekijken en daarover op korte termijn duidelijkheid te verschaffen.

Voor Kwatta zijn we er met het voorstel dat er nu ligt nog niet. Met het bedrag dat nu is toegekend, kunnen ze het jaar 2013 niet uitzingen, of moeten we in hun geval zeggen uitspelen. Er moet nog meer gebeuren, als PS van mening is dat Kwatta een goede kans moet krijgen om te overleven ook na 2013; daarom zal de PvdA voor de volgende vergadering van LCJ een agendaverzoek indienen dat er op gericht is om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van Kwatta. Wat willen wij met Kwatta? Hoe past hun eigen businessplan daarin? En wat hebben we op termijn financieel te bieden? Pas als we die vragen duidelijk hebben beantwoord, zou de tragedy voor Kwatta toch nog een comedy kunnen worden. Voor de PvdA is het antwoord: behandeling bij de voorjaarsnota is niet voldoende. Dat is domweg te laat. Vaststelling van het uiteindelijke bedrag van een transsitiesubsidie kan eventueel wel bij de voorjaarsnota, maar voor Kwatta moet eerder duidelijk zijn wat ze ongeveer van ons kunnen verwachten.

Er zou nog veel meer te zeggen zijn. Het zou kunnen gaan over verkeerde aannames, vergissingen, onvoldoende kennis van zaken, slecht luisteren en wat niet al. De PvdA gaat dat niet doen. We zijn heel blij dat Kwatta voorlopig verder kan en we hebben aangekondigd dat wij een vervolg van de gesprekken over Kwatta op korte termijn willen. Daarbij gaan we er van uit dat we de comedy of errors op een goede manier kunnen afronden en dat het niet alsnog een tragedie wordt.

Mijnke Bosman – Statenlid