15 juli 2015

Terugblik op de vorige Statenperiode: wat hebben we bereikt?

2014 was het laatste volledige jaar van de vorige coalitieperiode. Maatregelen die in de vorige periode zijn genomen krijgen in dat jaar én in 2015 hun beslag. En het is goed om te zien dat die maatregelen ook resultaten boeken. In de Beleidsrekening 2014 valt terug te zien wat de provinciale inzet is geweest op het gebied van breedbandprojecten of verbetering van bestaande bedrijventerreinen. Maar ook uitbreiding van bedrijventerreinen waar dat nodig is voor de verbetering van de werkgelegenheid, zoals logistieke bedrijvigheid op Medel bij Tiel. Er zijn 515 banen gerealiseerd in de energie- en milieutechnologie. In het bijzonder wil ik hier ook de Robuuste Investeringsimpuls noemen, de investering van 350 miljoen in de Gelderse economie. Die investeringen krijgen in 2014 en 2015 hun uitvoering. Enkel de provinciale bijdrage zorgde al voor werkgelegenheidsgroei van 1.500 tot 2.000 mensjaren. In totaal wordt een groei van vier- tot vijfduizend banen verwacht. En ook de aanpak van de jeugdwerkloosheid is voortvarend opgepakt. In een tijd waarin de economie broos herstel vertoont maar de werkloosheid nog te hoog is, zijn wij blij met de resultaten van de provinciale inzet. Er is een begin gemaakt met het verduurzamen van 10.000 huurwoningen. Dat levert werk op in de bouw, is goed voor het milieu en levert de huurders aan het eind van de maand een lagere energierekening op.
Ik noem ook de voorspoedige uitvoer van Stad en Regio noem, het succesvolle congres over de Jeugdzorg in het najaar, de start van de OV Visie en de aanpak van 18 provinciale wegen en 21 fietsmaatregelen. Goede inspanningen, met resultaat, waarvan we ook een vervolg zien in het coalitieakkoord.

 

Er zijn ook een aantal ontwikkelingen die de Partij van de Arbeid zorgen baren. In 2014 werd bekend dat onze ambities op het gebied van hernieuwbare energie, met een aandeel van slechts 5,2% in 2013, nog lang niet worden gehaald.  De verduurzaming van Gelderland komt maar langzaam op gang en dat moet echt beter. Dat brengt mij ook op de kwestie van de maatschappelijke effecten van ons beleid. Statenbreed wordt gedragen dat de opgaven in de samenleving leidend zijn. Dat hebben we ook in het coalitieakkoord bevestigd. Het is dan jammer dat de resultaten van het gevoerde beleid alleen in financiële- en beleidsconsequenties worden weergegeven. Wat zijn de maatschappelijke effecten van die 21 fietsmaatregelen, de uitvoer van Stad en Regio, de herstructurering van bedrijventerreinen? Dat is ook wat ik net bedoelde met de verduurzaming van Gelderland: in de Beleidsrekening lezen we over profilering, netwerkvorming, tenders en aantal verstrekte subsidies. Maar niet wat de effecten zijn van deze verstrekte subsidies, waar deze tenders toe geleid hebben of wat de invloed is van de profilering of van de gevormde netwerken. De PvdA vraagt Gedeputeerde Staten om hier lering uit te trekken: niemand heeft wat aan een opsomming van maatregelen als de effecten daarvan uitblijven of niet inzichtelijk zijn. Wij vragen GS dan ook om met een integrale aanpak van de energietransitie te komen.
We vragen GS ook om deze aanpak te verbreden naar andere programma’s. Nu we expliciet de maatschappelijke opgaven in de regio’s centraal hebben gesteld, vragen we ook wat de maatschappelijke effecten van het provinciaal beleid zijn in die regio’s.

 

De Partij van de Arbeid vraagt ook aandacht voor de mensen die voor onze provincie werken. In het overzicht van programma Mens en Middelen lezen we dat het aandeel vaste medewerkers met 55 fte is gedaald. En met een hernieuwde focus op de kerntaken met flexibele inzet rondom programma’s is daarmee an sich niets mis. En met het idee dat maximale flexibiliteit moet leiden tot maximale werkzekerheid ook niet. Maar het moet niet leiden tot talloze maatwerktrajecten voor ontslag die opgeteld lijken op een reorganisatie, het moet niet leiden tot onzekerheid bij de medewerkers. Voorzitter, is er eigenlijk een beleidsdocument als onderligger voor het inkrimpen van de ambtelijke organisatie? Hoe werkt de provincie mee aan het van werk naar werk begeleiden van medewerkers? Is er inzicht in wat er nu in huis is aan kennis en talent? Is er inzicht in wat er van nature afvloeit de komende jaren en wat er uiteindelijk nodig is? Met een operatie van deze grootte zou de Partij van de Arbeid dat overzicht graag hebben. Dat komt ten goede van de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt en de waardering van dat werk.

 

We hebben dus een aantal punten van zorg. Maar over het algemeen is er in 2014 veel goed werk geleverd. Ik roep GS op om de indicatoren waaraan wij beleid meten door te ontwikkelen, zodat we in het vervolg een nog completer oordeel kunnen vormen. We zien deze beleidsrekening dan ook als een nulmeting voor de nieuwe coalitieperiode en zien de Voorjaarsnota 2015 dan ook graag tegemoet.