Succesvolle inspiratiebijeenkomst over het te vormen coalitieakkoord

11 mei 2019

Vandaag, 11 mei, kwamen inwoners en vertegenwoordigers van belangenorganisaties uit Gelderland naar het Huis der Provincie in Arnhem om aan te geven wat naar hun mening niet mag ontbreken in het coalitieakkoord wat nu wordt opgesteld door Partij van de Arbeid, samen met de partijen VVD, CDA, Groen Links, Christen Unie en SGP. De bijna tweehonderd deelnemers konden aansluiten bij een van de vier ronde tafels met de thema’s: Bestuursstijl en de provincie als partner; duurzaamheid, klimaat en energie; bereikbaarheid en economie; en wonen, leefomgeving, natuur en biodiversiteit.

In een algemene presentatie van de  onderhandelaars die deze dag aanwezig waren, werden de regels van deze dag verteld: “omdat er weinig tijd is en iedereen graag aan het woord wil komen, is er geen ruimte voor discussie”, aldus formateur Jan Markink (VVD). Statenleden werd verzocht zich terughoudend op te stellen, omdat de dag vooral bedoeld is om ideeën op te halen en inspiratie op te doen vanuit de provincie. Van elke tafel zou een verslag gemaakt worden door een secretaris. De ideeën en opmerkingen van deze dag worden zoveel mogelijk meegenomen in het coalitieakkoord.

Aan de tafel ‘Duurzaamheid, klimaat en energie’ was een opvallende eensgezindheid. Een goede energietransitie kon alleen maar plaatsvinden in samenwerking met de regio en omwonenden: maak mensen mede-eigenaar. Hierbij werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de voor de Partij van de Arbeid belangrijke wijkgerichte aanpak. Er werd aangegeven dat je door het stimuleren van initiatieven om de ‘eigen wijk’ te verduurzamen ook de economische en sociale kant versterkt in een wijk.

Bij de tafel ‘Bestuursstijl en de provincie als partner’ werd er aandacht gevraagd burgerinitiatieven te ondersteunen door vooral kennis te delen. Vooral kleinere buurschappen of kleinere organisaties hebben moeite met de soms tegenstrijdige regeldruk. De taak van de provincie zou moeten zijn om mensen met elkaar te verbinden en te helpen bij het proces van idee naar uitvoering. Er werd als voorbeeld de initiatieven van collectieve woonvormen genoemd, waarbij groepen mensen de problemen rond betaalbaarheid, burgerparticipatie, langer thuis wonen en eenzaamheid willen oplossen, maar tegen een muur van institutionele belemmeringen oplopen.

Het idee van deze inspiratiebijeenkomst komt voort uit het advies van de Commissie Werkwijze PS, om te zoeken naar nieuwe vormen van democratie en te experimenteren met nieuwe vormen van burgerparticipatie door PS of door PS en GS samen. Dit experiment, georganiseerd door de zes coalitiepartijen, kan in ieder geval als een succes gezien worden en smaakt naar meer. Het laat heel goed zien dat er heel veel kennis en kunde aanwezig is in Gelderland, waar je gebruik van kunt en moet maken. Misschien ieder jaar herhalen?