5 maart 2014

PvdA vraagt om actie tegen leegstand in detailhandel

De PvdA maakt zich zorgen over de detailhandel. Leegstand in winkelcentra en het moeilijk verkrijgen van financiering bij banken maken het voor winkeliers steeds lastiger om te overleven.

De PvdA wil van Gedeputeerde Staten weten of zij deze problemen van winkeliers en detailhandel onderkent, en heeft vragen gesteld. Heeft de provincie op dit moment überhaupt een inhoudelijke visie op hoe de Gelderse detailhandel in binnensteden en dorpen verder ontwikkeld zou kunnen worden? Ook wil de PvdA weten of de provincie in het kader van het ruimtelijk beleid leegstand tegengaat en herbestemming bevordert.

De leegstand is de laatste jaren flink toegenomen. Dit leidt tot verloedering van binnensteden en dorpen en gaat ten koste van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van een gebied. De PvdA vindt dat er keuzes gemaakt moeten worden om de winkelleegstand aan te pakken. Waar moeten winkels behouden blijven en waar niet. Ook Detailhandel Nederland pleit hiervoor in het rapport ‘Winkelgebied van de toekomst’ , dat deze maand is uitgekomen.

Bij veel winkelbedrijven is steeds meer sprake van armoede achter de toonbank. In crisistijden zijn pandeigenaren nauwelijks bereid om iets aan de hoge huurprijzen te doen. Met name voor starters is dat een probleem. Banken zijn minder bereid om geld te lenen. Hierdoor moeten zelfs goed lopende winkels stoppen.  Dit alles heeft consequenties voor de werkgelegenheid. Ook een groot aantal kleine winkels zorgt voor banen.

Naast aanpak van leegstand zijn innovatie, verduurzaming en het beter op elkaar aansluiten van onderwijs en arbeidsmarkt nodig om de detailhandel nieuwe impuls te kunnen geven. Van winkeliers hoort de PvdA dat aan bovenstaande problematiek zowel in het provinciale als in het gemeentelijke beleid nog te weinig aandacht wordt besteed. Werk aan de winkel dus.