27 maart 2014

PvdA vraagt om aandacht biologische landbouw bij project Vruchtbare Kringloop

‘Vruchtbare kringloop Achterhoek’, dit is de bijna zweverige naam van een project van LTO Noord, ForFarmers Hendrix, Friesland Campina en Waterschap Rijn en IJssel dat in de Statenvergadering van 26 maart werd behandeld. Middels het instrument Kringloopwijzer gaan 265 melkveehouders kennis opdoen en maatregelen treffen om de landbouwproductie, het watersysteem en het milieu duurzaam te verbeteren.

Zweverig is het project echter allerminst. Integendeel. Als je het goed leest, sta je al snel met beide benen op de grond, of liever gezegd in de stront. Door de verwachte intensivering van de melkveehouderij worden mestverwerking en de afvoer van mest namelijk een probleem en dit project wil daar deels een oplossing voor zoeken.

Het kabinet heeft aangegeven dat het de mestproductie door de groei van de melkveehouderij nauwgezet zal volgen. Indien de mestproductie een ongewenste omvang krijgt, dan zal de Kringloopwijzer als managementinstrument zeer waarschijnlijk verplicht worden voor alle melkveebedrijven. Met alleen aandacht voor mest doen we het project echter toch te kort. Ook verbetering van de bodemkwaliteit en integraal bodem- en waterbeheer spelen een belangrijke rol.

In de staten waren we enigszins kritisch over ‘Vruchtbare Kringloop’, omdat de nadruk toch weer vooral ligt op die schaalvergroting. Aan de andere kant zal er gezocht moeten worden naar oplossingen en is het positief dat zo’n groot aantal boeren samen aan de slag gaat voor een vruchtbare kringloop op het bedrijf.

De PvdA heeft bij dit project specifiek aandacht gevraagd voor de biologische landbouw. Opvallend was namelijk dat de biologische sector in het geheel niet genoemd werd in het voorstel, terwijl deze juist koploper is als het gaat om  kringloopdenken en het behoud van een goede bodemkwaliteit. Gedeputeerde Van Dijk heeft hierop aangegeven dat de kennis van biologische bedrijven zal worden benut. Dit zien wij als goed nieuws.

De meeste winst voor het milieu is volgens ons te bereiken door het combineren van de goede aspecten van zowel biologische als gangbare landbouw. We staan hierin niet alleen. Onderzoekers van universiteiten als Oxford en Cambridge onderschrijven dit en hoogleraar Pablo Tittonell van Universiteit Wageningen gaf vorig jaar ook aan dat de landbouw ecologisch zal moeten intensiveren.

De PvdA heeft veel waardering voor de voortrekkersrol van de biologische landbouw en vindt dat er in het Gelderse beleid meer aandacht mag komen voor biologische en meer regionaal/lokaal gerichte landbouw. Bij de Voorjaarsnota komen we daarom zeker op deze topsector terug.


Anna-Lena Hedin-Penninx, Statenlid PvdA Gelderland
Anna-Lena Hedin-Penninx