Door Karin Jeurink op 1 maart 2017

PvdA stemt in met Plussenbeleid

Vandaag werden in de Statenvergadering de omgevingsvisie en omgevingsverordening vastgesteld. Dat klinkt technisch, maar het ging over heel belangrijke zaken. Meest gewichtige was het zogenoemde plussenbeleid: dit geeft veehouderijen meer ruimte tot uitbreiding, in ruil voor extra investeringen in gezondheid, dierenwelzijn, landschappelijke inpassing en de sloop van oude stallen. We hechten bij de uitbreiding van bedrijven zeer aan verbetering van kwaliteit boven het op de vierkante meter vastleggen van de omvang van bedrijven. En natuurlijk blijven landelijke normen gewoon de grens bepalen van wat toelaatbaar is.

Er leven veel zorgen over uitbreiding van stallen bij inwoners van Gelderland. Daarom blijft de provincie bij uitbreidingen van meer dan anderhalf hectare ook actief meekijken. Ook heeft de Gedeputeerde toegezegd gemeenten, bedrijven en omwonenden te gaan helpen door ervoor te zorgen dat iedereen beschikt over de informatie nodig om tot een goed gesprek te komen. Zo nemen we zorgen weg.

Bij de totstandkoming van het plussenbeleid stond voor ons de gezondheid van omwonenden centraal. Daarom dienden we samen met D66, VVD en CDA een motie in waarin het college van Gedeputeerde Staten onder meer wordt opgeroepen om in het overleg tussen initiatiefnemers van uitbreiding en omwonenden ervoor te zorgen dat maatregelen ten behoeve van gezondheid, zoals het verminderen van uitstoot van fijnstof en ammoniak, zo goed als mogelijk uitgevoerd worden.  Zo bieden we bedrijven mogelijkheden tot uitbreiding, zonder dat dit een te zware belasting oplevert voor omwonenden. Om die reden konden wij onze steun voor dit beleid uitspreken. Zowel vanuit de Statenfractie als in de verschillende Gemeenteraden zal de PvdA kritisch blijven meekijken.

Samenvattend:

  • Het Plussenbeleid is de uitwerking van een destijds Statenbreed ondersteund amendement.
  • De Provincie stuurt niet langer op de maat van het bouwblok. In plaats daarvan moeten intensieve veehouderijen 15-20 euro per vierkante meter staloppervlakte extra investering in gezondheid, milieu, dierenwelzijn en landschap.
  • Als bedrijven willen uitbreiden is overleg met de omgeving vereist. De Gedeputeerde heeft ons toegezegd dat de Provincie zowel Gemeenten als omwonenden actief gaat informeren om te zorgen voor een goede dialoog. Bijvoorbeeld door de Handreiking Beoordeling Gezondheid en Milieu Veehouderij te gebruiken.
  • Er bestaan zorgen over schaalvergroting in de veehouderij. Die snappen én delen wij. Daarom heeft de PvdA ervoor gezorgd dat de Provincie blijft meekijken bij uitbreidingen groter dan 1,5 hectare.
  • De Gedeputeerde heeft toegezegd dat wanneer de Raad van State negatief oordeelt over het Plussenbeleid, alles direct wordt teruggedraaid. Over een jaar komt er een evaluatie.
  • Gemeenten zijn nu aan zet om het Plussenbeleid verder in te vullen. De Statenfractie is graag bereid mee te denken en te kijken met Raadsfracties. Het is ingewikkelde materie, vraag dus hulp! Samen staan we veel sterker dan alleen.

Hier is de volledige bijdrage van woordvoerder Karin Jeurink terug te lezen.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink