29 mei 2013

PvdA stelt vragen over transport gevaarlijke stoffen in Gelderland

De Gelderse PvdA-fractie wil duidelijkheid over de veiligheid van transport van gevaarlijke stoffen door Gelderland. De recente treinramp in het Belgische Wetteren – waarbij een goederentrein met giftige stoffen ontplofte, met alle gevolgen van dien voor mens en omgeving – is een case waar veel van te leren is. In Gelderland worden regelmatig gevaarlijke stoffen vervoerd. Bovengronds, zoals over wegen, rivieren en spoorlijnen, maar ook ondergronds via buisleidingen. Dit transport van gevaarlijke stoffen kan risico’s voor burgers met zich meebrengen. De PvdA vindt het van belang de risico’s van dit type vervoer zoveel mogelijk in kaart te brengen en de maatregelen waar nodig te verbeteren. Daarom zijn onderstaande vragen aan het Gelderse college van Gedeputeerde Staten gesteld.


Vragen

1) Welke transportroutes van gevaarlijke stoffen bestaan er in Gelderland? Wilt u bij de beantwoording de drie modaliteiten – weg, spoor en water –  betrekken?

2) Voldoen alle transportroutes aan de veiligheidseisen?

3) Welke gevaarlijke stoffen worden door Gelderland vervoerd en wat zijn de risico’s bij ongevallen?

4) Verstrekt de provincie jaarlijks informatie aan de regio’s over het transport van gevaarlijke stoffen? Zo ja, op welke wijze gebeurt dit en hoe groot is de betrokkenheid van de gemeenten?

5) Naast bovengronds vervoer, vindt er ook ondergronds vervoer plaats. Welk gebied bestrijkt deze buisleidingenstructuur in Gelderland en welke gevaarlijke stoffen worden hierin vervoerd?

6) Wilt u de Provinciale Staten op korte termijn informeren over de actuele stand van zaken rondom transport van gevaarlijke stoffen, zowel bovengronds als ondergronds, middels een notitie?