24 augustus 2015

PvdA stelt samen met andere partijen vragen over beloning top Alliander

Het beloningsbeleid bij netwerkbeheerder Alliander (waarvan de provincie Gelderland aandeelhouder is) is herhaalde malen door de Gelderse Staten ter discussie gesteld . Uit onderzoek van het Algemeen Dagblad blijkt nu dat Alliander de WNT (de normering voor topinkomens) niet conform de geest van de wet – en de wens van GS en PS Gelderland – hanteert en naar het schijnt ook niet wil hanteren.  Men is alleen bereid om – op vrijwillige basis – de WNT1 toe te passen en het topsalaris dus niet verder te verlagen dan het ministerssalaris van €178.000. De Gelderse fracties van SP, GroenLinks, CDA, PvdA en D66 hebben met instemming kennis genomen van de actie en reactie van het college van GS op deze gang
van zaken bij Alliander, maar heeft toch nog een aantal vragen. 


1. Wanneer is de gedeputeerde geïnformeerd over het beloningsbeleid voor de top van Alliander?
2. Is de gedeputeerde het met de genoemde fracties eens dat Alliander zich aan de WNT1 en per 1 januari 2015 aan de WNT2 moet houden, rekening houdend met het overgangsrecht?
3. Deelt u de conclusie dat het beloningsbeleid voor de top van Alliander niet conform de WNT1 (130% van het ministerssalaris) is?
a). Zo ja, Wat is uw oordeel hierover?
b). Zo nee, wat is uw uitleg van de toepassing van de WNT door Alliander?
4. Heeft de gedeputeerde kennis genomen van het voornemen van Alliander om zich niet te houden aan de WNT2 die per 1 januari 2015 in werking is getreden met als reden dat daarmee ‘de positie van Alliander op de arbeidsmarkt ernstig verslechtert’?
a). Zo ja, wat is uw oordeel hierover?
b). Zo nee, wat is de uitleg van Alliander aan uw college over de toepassing van WNT2?
5) Is de gedeputeerde bereid de Staten te informeren over de uitkomst van de ingelaste aandeelhoudersvergadering door inzicht te geven in het verslag van deze vergadering? Zo nee, waarom niet?
6). Is de gedeputeerde bereid het aandeelhouderschap van de provincie in de toekomst actiever te gebruiken teneinde de hier geschetste ontwikkelingen te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
7) Is de gedeputeerde bereid om hierbij samen te werken met de overige aandeelhouders zoals provincies en gemeenten?
a). Zo ja, hoe wilt u daar invulling aan geven?
b). Zo nee, waarom niet?

De PvdA verwacht dat de WNT-norm naar aard van de wet en wens van de Staten gehanteerd wordt.