Provinciale Staten vergaderen over de voorjaarsnota

4 juli 2018

Tijdens de Statenvergadering op 4 juli werd gesproken over de voorjaarsnota. Hieronder de bijdrage van Peter Kerris:

Voorzitter, het gaat inderdaad goed met de provincie. Zo goed, dat we bij deze laatste Voorjaarsnota van deze periode wel een feestje mogen vieren.

Het is goed om te zien dat waar wij bij de eerste Voorjaarsnota van deze periode om vroegen, inmiddels beleid of zelfs al gerealiseerd is. De PvdA vroeg om een goede subsidieregeling voor Leefbaarheid, inmiddels heeft de Leefbaarheidsalliantie flinke stappen gezet. We vroegen om het versterken van ambacht bedrijven, inmiddels is er een aanpak om MKB ondersteunen. We vroegen om verbinding tussen innovatie, maakindustrie en onderwijs. We verbinden nu onderwijs en arbeidsmarkt ook op mbo-niveau. We vroegen om door te pakken met dubbelspoor. En we benadrukten de noodzaak om in 2050 energieneutraal te zijn.

Nogmaals, met deze Voorjaarsnota mogen we best een feestje vieren. Over de spoorlijn Arnhem-Doetinchem bijvoorbeeld. En de PvdA is ook trots op Steengoed Benutten. 100 voorstellen om leegstand te transformeren in 80 procent van de gemeenten. Hier wordt Gelderland mooier, sterker én socialer van. We zien uit naar de doorontwikkeling Wijkaanpak die Gedeputeerde Meijers eerder aankondigde.

De PvdA juicht toe dat er eindelijk geld komt voor de Dorpensingel bij Lent en Bemmel. Dit is de kracht van Gelderland: samen met gemeentes het probleem verkennen, oppakken en een oplossing creëren. En de PvdA is zeer verheugd met het geld voor het Jeugd Sport- en Cultuurfonds. Hier laten we zien dat we er voor álle Gelderlanders zijn, of ze nu topsporter zijn of later topsporter willen worden, maar een financieel handje hulp nodig hebben.

Financieel staan we er goed voor. De €560 miljoen investeringen uit het coalitieakkoord en €350 miljoen uit de Tussenbalans zijn gedekt. Wie durft nog te zeggen dat Gelderland niets investeert? Ondanks deze investeringen van meer dan €900 miljoen is er vanaf 2020 nog steeds structurele ruimte van meer dan €55 miljoen.

Dat brengt mij bij één laatste opgave die we in 2015 benoemden.

Hadden we in 2015 aandacht voor energie maar niet voor klimaat, inmiddels kunnen we er niet meer omheen. Afgelopen maart stelden Provinciale Staten een ambitieus doel: in 2030 55% emissiereductie en in 2050 100%. Maar met alleen een doel ben je er nog niet. Daarom namen wij met andere partijen het initiatief om de financiële ruimte die we hebben te verbinden aan de grootste opgave van de mensheid. De komende 10 jaar trekken we jaarlijks €30 miljoen uit als uitwerking van onze Gelderse klimaatplannen. De PvdA vindt ook dat de provincie het goede voorbeeld moet geven. Daarom dienen we de motie CO2 prestatieladder in:

De wereld verandert snel. En zoals meneer Timmermans al zei, mensen dreigen buiten de boot te vallen. De komende dertig jaar worden turbulent. Het zijn de jaren waarin mijn pasgeboren dochtertje naar school gaat, een eerste vriendje of misschien vriendinnetje krijgt, een vervolgopleiding doet – en ik hoop dat ze slimmer is dan haar vader en een technische opleiding kiest – een baan vindt en misschien wel een eerste huis koopt. Maar wat maakt ze tegen die tijd mee? De wereld staat op een kruispunt. Kiezen we ervoor ons terug te trekken in onze eigen kring? Voor verdeeldheid? Voor onzekerheid?

Of kiezen we voor een gezamenlijke toekomst? Een toekomst waarin we ons voorbereiden op veranderingen? Een toekomst waarin we er zeker van zijn dat niemand buiten de boot valt?

Voorzitter, de PvdA kiest voor dat laatste. Daar waar mensen buiten de boot vallen – daar staan wij.

Er zijn vier onderdelen van het dagelijks leven die wezenlijk zullen gaan veranderen: de manier waarop wij energie opwekken, de manier waarop wij ons brood verdienen, de manier waarop wij bewegen en onze manier van wonen. Energie en klimaat heb ik al iets over gezegd.

Ik begin dus bij Werk. Digitalisering en robotisering veranderen onze economie. De PvdA pleit voor een vloeiende overgang. In ons Gelders Plan van de Arbeid schrijven we daar meer over – kunt u gewoon downloaden van onze website.

De PvdA vraagt vandaag opnieuw aandacht voor de zorg. In de zorgsector is al een groot personeelstekort. Daarom dienden we vorig jaar een motie in om deze tekorten aan te pakken. Het college heeft deze taak opgepakt. Maar de noodklok luidt nog steeds. Opleidingen verpleegkunde nemen nog maar beperkt studenten aan. Terwijl we iedereen keihard nodig hebben! De oorzaak is te weinig stageplaatsen bij zorginstellingen. Dit vindt de PvdA onbestaanbaar. Geen enkele toekomstige student in de zorg mag buiten de boot vallen. En als patiënt wil je zeker zijn van goede zorg. Daarom dienen we de motie stageplaatsen in.

Dan Mobiliteit. We zullen andere krachtbronnen voor ons vervoer moeten vinden. Elektrisch vervoer is onvermijdelijk. Nu rijden er nog alleen maar Tesla’s maar het duurt niet lang meer voordat ook goedkopere alternatieven beschikbaar komen. Ook voor lagere inkomens. Ik verheug me op de aanschaf van een betaalbare elektrische motor. Maar voorziet onze laadinfrastructuur in de toekomstige behoefte?

Ook als je straks met een lager inkomen een elektrisch voertuig voor de deur hebt staan, wil je er zeker van zijn dat je dichtbij kan opladen. Daarom dienen we de motie laadinfrastructuur in.

Ten derde, Wonen. Niet alleen worden alle woningen van het gas afgehaald, er is ook nog een enorme isolatie-opgave. Dit probleem raakt iedereen. Of je nu huurt of koopt, of je nu vrijstaande woont of in een rijtjeshuis – je wil er zeker van zijn dat je een dak boven je hoofd hebt. De provincie heeft tot doel om vóór 2020 100.000 woningen te verduurzamen. Maar hoe zorgen we dat daarin niemand buiten de boot valt? De PvdA zal hierover het initiatief nemen voor een Ronde Tafelbijeenkomst komend najaar.

Voorzitter, ik rond af. In 2050 is mijn dochter net zo oud als ik nu. Wat ik hoop is dat we dan leven in een wereld waarin we definitief de omslag hebben gemaakt naar een klimaat- en energieneutrale samenleving. Een wereld waarin iedereen – naar gelang zijn of haar talenten – een boterham kan verdienen. Een wereld waarin iedereen een geïsoleerd huis met zonnepanelen boven het hoofd heeft. En een wereld waarin iedereen profiteert van de vooruitgang omdat het alternatief simpelweg ondenkbaar en onaanvaardbaar is.

Die wereld, een wereld waarin niemand buiten de boot valt, gun ik mijn dochter, gun ik u, gun ik iedereen.

De moties kunt u hier bekijken

Motie co2 prestatieladder

Motie Plek voor stage

Voorjaarsnota Laadinfrastructuur