Door op 27 september 2017

Over de najaarsnota

Bij de behandeling van de najaarsnota heb ik vooral aandacht gevraagd voor de uitvoering van verschillende voor de PvdA belangrijke projecten. Bijvoorbeeld de subsidieregeling Steengoed Benutten, waar de aanvragen minder snel binnenkomen dan verwacht. Dat vinden we als PvdA buitengewoon jammer, juist omdat de regeling kans geeft om bestaand vastgoed om te bouwen tot woningen, bijvoorbeeld in de sociale huursector. Er zijn vele goede voorbeelden te noemen en we hopen dat er snel meer initiatieven volgen. Lokale PvdA fracties kunnen uiteraard hun wethouders aansporen initiatiefnemers te helpen met aanvragen. Kansen op betere woningen voor meer mensen mogen we niet laten lopen. Ook vroeg ik aandacht voor de verruiming van de subsidieregeling vitale sportparken. Die is verruimd en dat is goed nieuws voor al die sportverenigingen die aan de slag willen met het verder toekomstbestendig maken van hun accommodatie.

Belangrijk nieuws was er ook voor de gemeente Nijmegen. Daar start later dit jaar een project om mensen die moeilijk aan het werk komen een steuntje in de rug te geven. Dit gebeurt met geld dat Provinciale Staten eerder beschikbaar stelde om werkgelegenheid bij slachthuis Hilckmann te behouden. Het is goed nieuws dat deze gelden alsnog ingezet kunnen worden om mensen die dat nodig hebben op weg naar werk een steuntje in de rug te bieden.

Verschillende fracties spraken nog over het klimaatinstituut dat uiteindelijk niet in Gelderland terecht kwam. Daarvoor was wel vier miljoen euro gereserveerd in de najaarsnota vanuit de pot voor versterking van de economie. Dat geld valt nu dus vrij. Het is goed te gaan nadenken hoe we die miljoenen op een effectieve manier kunnen gaan inzetten.

De PvdA kon instemmen met de najaarsnota, waarin speerpunten van de PvdA op het gebied van wonen en werk duidelijk terug te vinden zijn.