Op weg naar een nieuw orkest

15 november 2018

Op weg naar een nieuw orkest:
Een samengaan van het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest

Aanleiding:
Na een rijksbezuiniging van zo’n 40% op het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest, heeft de Raad voor Cultuur (RvC) aan de minister geadviseerd om voor Oost Nederland te komen met 1 kwalitatief hoogstaande symfonische voorziening per 1-9-2019.

Tussen toen en nu is er veel en hard gewerkt om zowel politiek bestuurlijk alsook tussen de orkesten te komen met een plan wat uiteindelijk moet leiden tot die ene symfonische voorziening. In het proces zijn er diverse momenten geweest waarbij we zijn geïnformeerd over de stand van zaken. Er is een bijeenkomst geweest waarbij Berenschot het onderzoek naar de visie en plannen van de orkesten heeft toegelicht en uiteraard nog wel wat kanttekeningen heeft geplaatst, maar overwegend positief is over de haalbaarheid. Ook de PvdA Gelderland ziet veel goede aanknopingspunten om te kiezen voor de nieuwe orkestvoorziening en vindt dat daar een structurele subsidie aan mag worden toebedeeld. Het mooie is dat het om een financiering gaat waarbij beide provincies elk de helft van de meerkosten voor hun rekening nemen.

De inhoud
Plan orkesten: een voorziening, twee standplaatsen, meer gericht op toekomst en Oost-Nederland ‘Zoveel mogelijk mensen bereiken met live symfonische muziek!’ Zo luidt de missie van de nieuwe symfonische voorziening in Oost Nederland. Een missie die eenvoudig en tegelijkertijd uitdagend is. Om dit te bereiken benoemt men vier pijlers: Verbinden en verankeren: het publiek staat centraal. De voorziening wil een echte netwerkvoorziening zijn, met de wortels in de samenleving. Educatie en talentontwikkeling: het bestaande en succesvolle educatiebeleid wordt verder uitgebouwd. Kwaliteit en ontwikkeling: inzet op excelleren, durf tot exploreren. Duurzaamheid: inzet op duurzaam personeelsbeleid en rentmeesterschap voor live symfonische muziek.

De voorziening maakt voor de uitvoering de volgende keuzes: er wordt gekozen voor één orkestvoorziening; er is verankering binnen Oost Nederland met het werken vanuit twee standplaatsen; vooralsnog worden twee merknamen gebruikt; er wordt gestreefd naar optimale orkestbezetting en harmonisering van arbeidsvoorwaarden en er is sprake van een passende ondersteunende organisatie. Er komt één directeur, één Raad van Toezicht, één chef-dirigent en artistieke commissie. De musici, met een gezamenlijke medezeggenschap, fungeren als één orkestformatie maar zullen in wisselende samenstellingen worden ingezet.’

Er is geloof in visie en plan. De PvdA Gelderland heeft hoge verwachtingen dat het eindresultaat er straks mag zijn en dat niet alleen kwaliteit groter wordt, maar dat ook toegankelijkheid (betaalbaarheid concerten) voor iedere inwoner van Gelderland en Overijssel goed geregeld is. Wat wij ook belangrijk vinden is dat de optredens/concerten door beide provincies worden gegeven onder het motto: ‘Het orkest komt naar je toe’. Goede spreiding van optredens over de provincies dus! Voor de musici worden de arbeidsvoorwaarden beter en de beloning goed geregeld. En dat is voor ons een van de belangrijke voorwaarden geweest om in te stemmen met de hogere subsidie.