Door Peter Kerris op 19 september 2017

Naar een sociale en realistische oplossing voor Wageningen

In de zomer werden Provinciale Staten geconfronteerd met twee besluiten: één van de Gemeenteraad van Wageningen en een opvolgend besluit van Gedeputeerde Staten. In Wageningen loopt al jaren een discussie over de bereikbaarheids- of mobiliteitsproblematiek. Wageningen Campus groeit. Er komen jaarlijks niet alleen steeds meer studenten bij, ook de economische bedrijvigheid op de campus groeit. Zo heeft Unilever besloten zich te vestigen in Wageningen en dat zorgt voor meer omliggende bedrijvigheid naast die van de WUR. En dat is goed, vinden wij. Wij voerden immers campagne voor Goed Werk in Gelderland.

Wageningen breidt ook haar woningbestand gestaag uit. Groei van economie en bevolking in Wageningen heeft ook een keerzijde: meer verkeer. Dat betekent dat in de spits knelpunten gaan ontstaan voor doorgaand auto- en fietsverkeer. Dat betekent dat oplossingen gezocht moeten worden waarbij niet alleen aandacht is voor de  auto maar ook voor fiets, voetganger en OV.

Om de groei van het autoverkeer het hoofd te bieden lag in juni een voorstel van Burgemeester en Wethouders van Wageningen in de gemeenteraad: een weg rondom de campus op maaiveldniveau. De gemeenteraad kon zich hier echter niet achter scharen, er was nauwelijks draagvlak voor.  Het  voorstel werd geamendeerd zodanig dat het resultaat door velen, waaronder de grondeigenaar, uiteindelijk niet uitvoerbaar werd geacht. Daarop besloten Gedeputeerde Staten om de regie over te nemen.

Wij als Provinciale Staten van Gelderland hebben niet om dit probleem gevraagd, maar we willen het wel graag samen met de gemeente Wageningen oplossen. Er is een provinciaal belang (de groei van de werkgelegenheid op de campus, groei van het aantal woningen in Wageningen en toenemende mobiliteit in en om Wageningen). De Partij van de Arbeid steunt Gedeputeerde Staten om samen met de gemeente, met omwonenden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven tot een sociale en realistische oplossing voor de ontstane impasse te komen.

De Partij van de Arbeid wil wel dat er in de aanloop naar een op te stellen Inpassingsplan de volgende zaken worden meegenomen:

  • Nieuwe ontwikkelingen: zo is er na het besluit van de gemeenteraad bekend geworden dat sluipverkeer tussen A12, A15 en A50 wel degelijk een deel van het probleem vormt. Dit was in de varianten niet meegenomen. Maatregelen om dit sluipverkeer te verminderen kan een deel van een oplossing zijn.
  • Wij willen graag meer varianten onderzoeken dan alleen de weg rond de campus en de nog niet uitgewerkte variant van de gemeenteraad. Er zijn ook varianten met minder impact op leefbaarheid en landschap, natuur en milieu en die willen wij ook bij de discussie betrekken.  Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals verbetering van bestaande infrastructuur.
  • Wij willen stimuleren dat iedere belanghebbende in Wageningen ook zelf de verantwoordelijkheid neemt om de groei van het autoverkeer te remmen. Naar voorbeeld van andere regio’s kan er  een verkeersplan worden opgesteld door bedrijfsleven, WUR, omwonenden, gemeente en provincie samen.
  • Bij het inpassen van een weg zullen aanvullende maatregelen genomen moeten worden ter bescherming van omwonenden. Stil asfalt alleen kan nooit voldoende zijn.

Wij hechten er zeer aan dat er duidelijkheid komt over de impact van de verschillende varianten. De Wageningse gemeenschap lijkt – als je afgaat op alle reacties die we krijgen – verdeeld. De ene helft zegt dat er veel weerstand is tegen ingrijpen in infrastructuur; de andere helft zegt juist dat er grote instemming is. Dit kan niet allebei waar zijn. Kortom: het is zoeken naar een oplossing die zowel voor- als tegenstanders van een campusroute  zoveel mogelijk tevreden stelt. Daarom zal de PvdA aandringen op een oplossing die het probleem aanpakt en tegelijkertijd een zo klein mogelijke impact op de omgeving heeft. Hierin willen we wel realistisch zijn: een ingreep heeft altijd impact. De PvdA wil echter op een zo sociaal en redelijk mogelijke manier met de consequenties omgaan, zodat het probleem op een zo net mogelijke manier wordt aangepakt.