Mondelinge vragen aan het college van GS over tekorten binnen de jeugdzorg bij gemeenten

Door Marilyn A-Kum op 22 mei 2019

De afgelopen tijd heeft in de media regelmatig berichtgeving gestaan aangaande de tekorten op het budget voor jeugdzorg/GGZ binnen de gemeente. De VNG heeft de noodklok al geluid in een open brief en vorige week schaarden vele gemeenten zich publiekelijk achter deze oproep van het VNG. Het water staat ze aan de lippen.
De PvdA maakt zich ernstige zorgen over de ontstane financiële tekorten. Eind 2018 hebben wij al eerder onze zorg geuit ten aanzien hiervan. Middels de motie 18M98 hebben wij hier, samen met CDA, aandacht voor gevraagd.
In deze motie is verzocht om:
• In kaart te brengen te brengen welke Gelderse gemeenten een financieel risico lopen vanwege de kosten van jeugdzorg;
• Samen met gemeenten te lobbyen bij de Rijksoverheid voor toereikend budget jeugdzorg.
Naar aanleiding van de motie heeft het college in februari 2019 na een herhaalde oproep van de PvdA, CDA en D66 een inventarisatie gemaakt waarin de financiële gezondheid van de Gelderse gemeenten afgezet wordt tegen de tekorten op de jeugdzorg. In totaal zijn er 28 gemeenten in Gelderland die aangeven problemen te hebben met de kosten in de jeugdzorg, 13 gemeenten hebben het niet inzichtelijk. In totaal gaat het hier om € 69 miljoen.
Gemeenten geven zelf aan de tekorten op te gaan vangen door te bezuinigen op andere noodzakelijke voorzieningen zoals armoedebestrijding, sportvoorzieningen, bibliotheken, onderwijsachterstandenbeleid, etc.
In het licht van de toenemende berichten uit de media, de noodkreten van de gemeenten en de actie van de Commissaris van de Koning in Groningen krijgt de PvdA sterk de indruk dat de ernst van de situatie groter is dan de inventarisatie weergeeft. Inmiddels lopen andere provincies en gemeenten harder in het nemen van acties op de ontstane situatie.

De PvdA is dan ook van mening dat het college meer actie moet nemen.

De PvdA heeft daarom de volgende vragen aan het college:
• Hoe ernstig schat het college de situatie van de gemeenten in?
• Heeft het college zicht op de manier waarop de gemeente de problemen rond de tekorten gaat oplossen?
• In de motie wordt tevens gevraagd om samen met de gemeenten te lobbyen bij de Rijksoverheid, op welke manier heeft het college hieraan gevolg geven?
• Wat vindt het college van de oproep ‘dat de boot zinkende is’ van de Commissaris van de Koning van de provincie Groningen, herkent het college dit beeld?

Naar aanleiding van onze vragen heeft het college aangeven wel uitvoering te hebben gegeven aan de wens van de PvdA in CDA in de motie. College is in gesprek met verschillende partijen, waaronder VNG en een aantal gemeenten. In juli komt het Rijk met een overzicht van de stand van zaken. We hebben erop aangedrongen om deze evaluatie van het Rijk zodra deze beschikbaar is, met de Staten te delen en verdere acties te bespreken.

PvdA maakt zich zorgen over de situatie en zal deze kwestie met scherpe aandacht blijven volgen.
Wordt vervolgd..

Partij van de Arbeid
Marilyn A-Kum

Marilyn A-Kum

Marilyn A-Kum

Iedereen moet zeker zijn van een eerlijke toekomst. Want iedereen telt mee en is volwaardig onderdeel van de Nederlandse samenleving. Daarom knok ik voor een eerlijke kans in het onderwijs, op een goede opleiding, een eerlijke kans bij sollicitatie, en een eerlijke kans op een goed loon en een vaste baan. Ik wil werken aan

Meer over Marilyn A-Kum