Maidenspeech Ferdi Timmermans over “Gelders Welzijn”

4 juli 2018

Op woensdag 4 juli gaf Ferdi Timmermans zijn maidenspeech. Hierin refereerde hij naar de motie Monitor Gelders Welbevinden. Met het indienen van deze motie wil de PvdA  een monitor inrichten om het welbevinden en geluk van de Gelderlanders te gaan onderzoeken en volgen.

De maidenspeech van Ferdi Timmermans luidde als volgt:

Het is voor mij een buitengewoon moment om voor het eerst in uw Statenvergadering het woord te voeren. Ik besef heel goed dat ik hier in een lange tijdlijn sta en deelneem aan een oud en toch springlevend parlement dat vandaag op de kop af 600 jaar, 2 maanden en 1 dag bestaat. Dat doet mij wel wat.

We spreken over de voorjaarsnota, en daarmee over wat we de komende tijd in deze bestuursperiode nog gaan doen. Ik vraag me af: hoe zouden de ridders en de stedelingen die zeshonderd jaar geleden dit bestuur oprichtten, hier nu naar kijken? Wat zouden zij vinden van het huidige Gelderse bestuur?

Ik stel me zo voor, voorzitter, dat zij, als ze zouden kunnen, hun duimen omhoog zouden steken. Het gaat immers uitermate goed met Gelderland: er wordt hard gewerkt, bijna alle beoogde resultaten worden gehaald, en bovendien heeft Gelderland een solide financiële positie: Gelderland is rijk.

Maar hoe gaat het met onze bevolking? Heeft de Gelderse inwoner het net zo goed als de provincie? Kan iedereen optimaal profiteren van de gunstige situatie waarin Gelderland zich bevindt? Hoe ervaart de Gelderlander de kwaliteit van zijn leven? Wij als bestuur, in dienst van alle Gelderlanders, stellen die vraag misschien te weinig.

Het is risicovol als de wereld van de bestuurder en die van de bestuurden teveel uit elkaar lopen, dat leidt tot vervreemding en afstand, en afkalving van draagvlak.

De succesvolle oneliner ‘Gelderland levert je mooie streken’ is extern gericht, en is een aanbod om onze Gelderse kwaliteiten te delen met bezoekers van buiten. Deze oneliner zou aangevuld kunnen worden met een even duidelijke en uitnodigende boodschap naar binnen, die dan luidt: ‘Gelderland gééft om zijn inwoners’. En als je om iemand geeft, dan is de eerste vraag: Hoe gaat het eigenlijk met je? Gevolgd door de tweede vraag: Wat heb je nodig? Daarmee maken we concreet dat het welbevinden van de inwoners ons aan het hart gaat. En dat we onze beleids- en projectvoorstellen daar maximaal op in willen richten.

Er zijn namelijk te veel mensen die buiten de boot dreigen te vallen, of dat nou komt omdat ze laaggeletterd zijn, of omdat ze als instapper op de woningmarkt geen betaalbare woning kunnen vinden, of omdat ze chronisch ziek zijn en voor zorg van anderen afhankelijk zijn, of omdat ze van flexbaan naar flexbaan hoppen, of omdat ze hun opleiding voortijdig hebben verlaten, of omdat ze gewoon heel eenzaam zijn… Deze mensen dus, die buiten de boot dreigen te vallen, zouden zich gezien en gehoord en geholpen moeten weten. Daar waren de ridders, in elk geval zij die het hart op de juiste plaats hadden, vroeger ook mee bezig: het beschermen en helpen van kwetsbare mensen.

Gelderland gééft om zijn inwoners, en wij als Gelders bestuur zouden daarom moeten willen weten hoe het met de Gelderlanders gaat.

Uit onderzoek gepubliceerd in de Atlas van Nederlandse gemeenten, en uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat welbevinden goed meetbaar is. Uit het werk van het Happiness Lab verbonden aan de Radboud Universiteit blijkt bovendien dat welbevinden ook goed beïnvloedbaar is.

Daarom voorzitter, dien ik vandaag een motie in om een monitor in te richten, de Monitor Gelders Welbevinden, waarmee we het welbevinden van de Gelderlander actief gaan volgen. De resultaten kunnen later gebruikt worden als input voor nieuw beleid. Aldus kan ons bestuur, samen met gemeenten, corporaties, onderwijs- en zorginstellingen, het Gelders Welbevinden bevorderen.

Klik hier om de motie te lezen

Motie Monitor Gelders Welbevinden