13 april 2015

Kom naar de Gewestelijke Jaarvergadering!

Beste partijgenoten,

 

Hierbij nodig ik jullie uit voor een gewestelijke jaarvergadering op zaterdag 25 april 2015 om 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur in zalencentrum Parkstaete, Parkstraat 3, 6881 JA Velp. Hier vindt u alle vergaderstukken.

 

AGENDA

 

1)               Welkom/opening

 

2)               Vaststelling agenda

 

3)               Mededelingen

Hierbij hebt u, zoals toegezegd bij de vergadering van 20 december en 31 januari, nog gelegenheid om vragen te stellen over het werkplan en de begroting van het gewest. Het werkplan en de begroting zijn reeds vastgesteld op de vergadering van 20 december. Voor wat betreft de begroting was de afgevaardigden een korte toelichting beloofd.

 

4)               Verslag GLV 31 januari 2015

 

5)               Verslag kascommissie (wordt ter vergadering aan de leden voorgelegd)

 

6)               Jaarverslag en jaarrekening 2014 gewestelijk bestuur (jaarverslag is bijgevoegd, jaarrekening wordt voorafgaand aan de vergadering uitgereikt)

 

7)               Benoeming nieuwe kascommissie. Natasha Elfrink is aftredend en niet herkiesbaar. Semi Abou El Ela  heeft nog een jaar zitting.

 

8)               Jaarverslag Statenfractie

 

9)               Jaarverslag politieke ledenraad

 

10)            Jaarverslagen waterschapsfracties Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe

 

11)            Jaarverslag Gelderse afgevaardigde naar CLB

 

12)            Herbenoemingen bestuursleden

 

Voorgesteld wordt om Sandra Braam en Eef van Ooijen her te benoemen.

 

13)            Herbenoeming leden van de Politieke Ledenraad

 

Thans zijn benoemd Ron Stevens als vertegenwoordiger in de Politieke Ledenraad en Mark Hissink als plaatsvervangend vertegenwoordiger in de Politieke Ledenraad.

 

14)            Politieke actualiteit: zoals u wellicht uit de kranten en andere media heeft meegekregen, heeft de PvdA een rol in het nieuw te vormen college van Gedeputeerde Staten. Wanneer op 25 april een coalitie-akkoord is gesloten ligt dat voor aan de leden. Na verantwoording van de onderhandelingsdelegatie kan dan gestemd worden over coalitiedeelname.”

15)            Rondvraag

16)            Sluiting.

 

Tegenkandidaten voor de functie gewestelijk bestuurslid kunnen zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de secretaris van het gewest Marleen Noorland (e-mail: gewestgelderland@gmail.com).

Ik hoop u allen op zaterdag 25 april te kunnen verwelkomen.

 

Vriendelijke groet,

Jean Eigeman

Voorzitter gewest Gelderland