20 december 2013

Impulsplan Wonen levert maatwerk en stimuleert bouw fors

Het Impulsplan Wonen is in juni 2012 gepresenteerd door onze toenmalige gedeputeerde Co Verdaas, naar aanleiding van een motie van de PvdA over de stagnatie op de woningmarkt en een motie van het CDA over de leegstand op de kantorenmarkt.  Het doel van het plan is om met gerichte financiële bijdragen de woning- en kantorenmarkt in beweging te krijgen. De criteria voor toekenning van subsidie (maximaal 500.000 euro per project) zijn onder andere: tegengaan leegstand en verloedering in krimpgebieden, functieverandering van (leegstaande) gebouwen, kwaliteitsimpuls binnensteden, stimuleren bouw voor speciale doelgroepen, zoals senioren. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat het project op korte termijn daadwerkelijk van start kan gaan.

Er was oorspronkelijk 20 miljoen euro beschikbaar, maar vanwege het succes van het plan hebben Provinciale Staten in november 2013 ingestemd met extra 15 miljoen euro uit de Robuuste Investeringsimpuls. Immers, bouwprojecten leveren niet alleen nieuwe, opgeknapte of getransformeerde gebouwen op, maar ook directe werkgelegenheid in de bouwsector, waar de werkloosheid hoog is. Juist de PvdA maakt zich sterk voor banen en leerwerkplekken in de bouw.

In 2011 en 2012 werd in totaal 6,5 miljoen uitgedeeld aan 17 projecten. In de november-ronde van 2013 is opnieuw 6,1 miljoen beschikbaar gesteld voor 14 heel diverse aanvragen. Mooi verdeeld over onze provincie, zowel steden als platteland. De subsidie wordt verstrekt aan gemeenten, op voorwaarde dat de financiële onderbouwing van het plan deugdelijk is en dat alle partijen een bijdrage leveren.

Statenlid Jeannine Liebrand, die in november 2009 de motie indiende die leidde tot het Impulsplan Wonen, is heel tevreden: “Het Impulsplan Wonen maakt maatwerk mogelijk. De verwachting dat de provincie in staat zou zijn de Gelderse woningmarkt volledig uit het slop te trekken, is irreëel, maar met de financiële bijdragen wordt in elk een aantal bouwprojecten (weer) op de rails gezet. De PvdA kijkt daarbij scherp naar de maatschappelijke effecten van de ondersteunde projecten: wie worden er beter van, wat betekent het project voor de kwaliteit van de (woon)omgeving, welke doelgroepen krijgen meer kansen op de woningmarkt, wat is het effect voor de werkgelegenheid?”

Voorbeelden van projecten die dankzij geld uit het Impulsplan Wonen van start konden gaan, zijn:

  • Herinrichting openbare ruimte dorpscentrum in krimpgebied.
  • Bouw seniorenwoningen en aanbrengen woonhuisliften in bestaand wooncomplex.
  • Transformatie oud schoolgebouw tot mini-markt (soort voedselbank, maar in winkelvorm)
  • Ombouw van een oud fabriekscomplex tot werkruimtes voor zelfstandige ondernemers.
  • Sloop oude bedrijfsgebouwen ten gunste van nieuwbouwwoningen, soms gecombineerd met ruimte voor maatschappelijke en culturele voorzieningen.
  • Woonvoorzieningen voor woongroepen, gecombineerd met werkplekken en investeringen in energieneutraal maken van woningen.

Een aantal van de projecten die in 2012 subsidie kregen, is al in de uitvoeringsfase. De rest staat op het punt van beginnen, of de voorbereidingen zijn in volle gang. Door regelmatige controle van de voortgang houdt de provincie de vinger aan de pols; een project verliest het recht op de toegekende subsidie indien er niet op tijd wordt gestart en er geen zicht is op een reële planning.

Gemeenten, bouwers en projectontwikkelaars die informatie over de mogelijkheden van het Impulsplan Wonen zoeken, kunnen hier terecht.