Door Fokko Spoelstra op 7 november 2016

Gaat Montferland te veel solo met DockNLD fase 2?

De PvdA in Gelderland maakt zich zorgen over de plannen van de gemeente Montferland om in de nabijheid van Azewijn een logistiek bedrijventerrein te vestigen van circa 60 ha. Daarom heeft zij, naar aanleiding van brieven van de dorpsraad Azewijn en berichten in de Gelderlander, hierover vragen gesteld aan het college van GS.

De PvdA is bang dat een niet regionaal afgestemd logistiek bedrijventerrein dat bovendien niet direct ontsloten is via een snelweg, tot veel overlast zal leiden en slechts moeizaam landschappelijk fraai ingepast kan worden als dat al lukt. De extra hectares voor DOCKSNLD fase 2, zullen ten koste dienen te gaan van de hectaren aan uitbreiding van bedrijventerreinen bij de andere gemeenten in de Achterhoek. Dat in een regio Achterhoek en Arnhem/Nijmegen waar volgens een recent onderzoek van de Rekenkamer Oost al sprake is van een fors overaanbod van bedrijventerreinen.

De PvdA realiseert zich dat met de aanleg van een bedrijventerrein er ook banen naar een gemeente zullen komen. Van groter belang acht de PvdA het dat het juiste bedrijventerrein op de juiste plek komt met de daarbij behorende werkgelegenheid. De locatiekeuze voor bedrijventerreinen is wat de PvdA betreft een gemeente-overstijgend keuze proces. De weerslag van die keuze vindt onder andere een plek in de omgevingsvisie.

Daarom stelt Fokko Spoelstra de volgende vragen aan het College:

Per brief van 1 november 2016 heeft de Stichting Dorpsraad Azewijn aangegeven bezwaar te hebben tegen het besluit van de gemeente Montferland om per 27 september 2016 voorlopig een voorkeursrecht te vestigen op gronden ten behoeve van een uitbreiding van bedrijventerrein DocksNLD. Dit voorkeursrecht beoogd op termijn uitbreiding van het aantal hectaren bedrijventerreinen voor met name logistieke bedrijven, mogelijk te maken. 

Uit de brief maken we ook op dat deze uitbreiding niet lijkt te zijn afgestemd met de regio’s Achterhoek, en Arnhem/Nijmegen.

Het recente rekenkameronderzoek van de rekenkamer-oost geeft aan dat er voor zowel de regio Achterhoek als Arnhem/Nijmegen vooralsnog sprake is van een aanzienlijk overschot aan harde en zachte plannen voor bedrijventerreinen.

De plannen van Montferland in combinatie met het rapport van de Rekenkamer-Oost roepen bij fractie van de PvdA een aantal vragen op.

  1. Is GS bekend met de plannen voor uitbreiding van bedrijventerreinen van de gemeente Montferland (inzake DocksNLD)?
  2. Zo ja, hoe past de uitbreiding van DocksNLD in de regionale planning voor bedrijventerreinen van zowel Achterhoek als Arnhem/Nijmegen?
  3. Is GS met de PvdA eens dat dergelijke plannen binnen de regio afgestemd en geaccordeerd moeten zijn?
  4. Als de plannen van de gemeente Montferland niet met de regio zijn afgestemd of niet op instemming van de regio mogen rekenen, is GS dan van plan actie te ondernemen? Zo ja, welke acties?
  5. Is bij de planvorming voor DocksNLD2 de ladder voor duurzame verstedelijking toegepast in de regio Achterhoek en/of Arnhem-Nijmegen?
  6. Hoe verhoudt het plan voor DocksNLD2 zich tot de vigerende omgevingsvisie van Gelderland?
Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra