7 november 2012

‘Experimentenpot’ van de PvdA voor krimp-oplossingen van burgers aangenomen

Het amendement  van de PvdA voor een ‘experimentenpot’ is aangenomen in de Statenvergadering. Burgers en verenigingen kunnen een beroep doen op middelen uit deze pot voor de uitvoering van kleinschalige, innovatieve ideeën om de negatieve gevolgen van bevolkingskrimp op te vangen. Het totale budget bedraagt € 300.000; per idee is maximaal € 30.000 beschikbaar.

Veel regio’s in Gelderland krijgen de komende jaren te maken met ingrijpende demografische veranderingen. De totale bevolkingsomvang krimpt, het percentage ouderen neemt toe, er worden minder kinderen geboren. In de Achterhoek is de krimp al begonnen.

Gemeenten, woningcorporaties, schoolbesturen en andere betrokken instanties oriënteren zich al geruime tijd op de gevolgen van krimp. Voor het op peil houden van de leefbaarheid in krimpgebieden is echter vooral ook de directe inzet en betrokkenheid van burgers essentieel, zo blijkt uit het rapport “Transities voor krimp, van leefbare naar vitale regio’s” van de Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid. Vitaliteit wordt gedefinieerd als het resultaat van de inzet van bewoners zelf, leefbaarheid is een van bovenaf gestuurd concept.

 

Met de “experimentenpot” van de provincie worden individuele burgers en verenigingen in Gelderse krimpregio’s uitgedaagd met creatieve, innovatieve ideeën te komen waarmee zij concrete oplossingen aandragen voor concrete knelpunten die de komende jaren gaan ontstaan en die een direct gevolg zijn van de demografische veranderingen. Door het geld beschikbaar te stellen aan de inwoners zelf of hun verenigingen, wordt de bewustwording vergroot en de gemeenschapszin bevorderd.

Deskundigen op het gebied van krimp (nationaal, provinciaal en regionaal), zullen de ideeën beoordelen op effectiviteit en uitvoerbaarheid. De ervaring die wordt opgedaan met de door burgers aangedragen kleinschalige ideeën kan in de toekomst worden gebruikt voor de uitwerking van een samenhangend Gelders krimpbeleid.