15 juli 2015

De Voorjaarsnota: Gelderland verbindt

Gelderland verbindt, dat zou net zo goed de ondertitel van deze Voorjaarsnota kunnen zijn. Als eerste beleidsvertaling van het coalitieakkoord zijn verbindingen namelijk de rode draden. En u begrijpt dat ik blij wordt van verbindingen, zeker als de kleur van de draden rood is.

 

Waarin zien we dan deze verbindingen?

Als eerste in de bestuursstijl die dit college wil hanteren. Tussen partners, niet boven hen. Met elkaar in gesprek en gezamenlijk uitdagingen aangaan. Deze uitdagingen zijn geformuleerd in een Omgevingsagenda – 6 thema’s voor 6 afzonderlijke regio’s. Gelderse Gebiedsopgaven. Logistiek in de Gelderse Corridor; demografische ontwikkeling in de Achterhoek; de ontwikkeling van het stedelijk netwerk in Arnhem en Nijmegen. En door deze gebiedsopgaven worden gemeenten, ondernemers, inwoners en maatschappelijke instellingen verbonden. De jaren van crisis en transitie laten we achter ons. In gezamenlijkheid werken we nu aan een veranderend Gelderland in een veranderende wereld.

 

Veranderingen in samenstelling van de bevolking bijvoorbeeld. Dorpen en kleinere steden die vergrijzen. Voorzieningen die wegtrekken, leefbaarheid die onder druk komt te staan. De vorige Statenperiode heeft de Partij van de Arbeid zich altijd sterk gemaakt voor Goed Wonen: leefbare dorpen en vitale steden. Daar gaan we de komende periode mee door. Dat betekent dat goede initiatieven van onderop ondersteund moeten worden. Door het bereiken van het subsidieplafond vielen een aantal goede initiatieven in de vorige tender helaas buiten de boot. We hebben begrepen dat de gedeputeerde in het najaar komt met nieuw beleid voor leefbaarheid. Wij vragen haar: maak daar haast mee! Om een mooie verbinding te krijgen tussen oud en nieuw beleid willen we Gedeputeerde Staten vragen om te bekijken welke van de bovenste projecten die genoeg punten hebben gekregen, meegenomen kunnen worden in het nieuwe beleid. Liefst zonder extra rompslomp voor de initiatiefnemers. Graag horen we van GS of zij hiertoe bereid zijn. Gelderland verbindt.

 

Leefbaarheid betekent ook goede bereikbaarheid, zoals robuust en dubbelspoor naar de Achterhoek. De weg tussen wonen en werken moet snel en betrouwbaar zijn. Onze fractie ziet dat het college al eerste stappen onderneemt om de robuustheid en betrouwbaarheid te verbeteren. De Partij van de Arbeid steunt die stappen, die uiteindelijk leiden tot een betere bereikbaarheid. Maar het zijn nadrukkelijk eerste stappen – het doel moet zijn een robuuste dubbele spoorverbinding naar de Achterhoek. Gelderland verbindt.

 

Voorzitter, wij vragen ook de aandacht van het college voor een andere kwestie die leefbaarheid en spoor met elkaar verbindt. In uw voorjaarsnota geeft u aan nu geen bemoeienis te hebben met de problematiek in Tricht. De realisatie van een derde spoor veroorzaakt echter veel problemen en overlast in dit Gelderse dorp. De Partij van de Arbeid vraagt GS om niet weg te kijken van de problematiek in Tricht en Geldermalsen. Wij verzoeken de gedeputeerde aandacht te vragen bij de Staatssecretaris voor de trillingsproblematiek aan deze spoorlijn en op andere plekken in Gelderland. Het is de hoogste tijd voor onderzoek en een wettelijk kader rond overlast door trilling. De economie en bereikbaarheid van Gelderland verbetert door het derde spoor – het is niet meer dan redelijk dat we de inwoners van Tricht niet straffen maar belonen omdat zij dit mogelijk maken. Zo geldt dat ook voor een bijdrage aan de tunnel in de Laan van Osseveld in Apeldoorn.

 

Over economie gesproken – het Midden en Klein Bedrijf is de smeerolie van de Gelderse economie. De provincie is voor diezelfde Midden en Kleine Bedrijven echter maar al te vaak nog een “black box”. Hoe gaan we regionale ketens en de ambachtseconomie versterken? Hoe gaan we het MKB beter faciliteren? Hoe zorgen we voor een betere verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt? Tussen hoogwaardige innovatie, maakindustrie en ambachtseconomie? Zowel in de detailhandel, de agrarische sector als de metaalsector horen we dat het beter kan en beter moet. In het coalitieakkoord staat dat de provincie een toekomstvisie zal ontwikkelen, mede gericht op het MKB. Wanneer gaat deze visie er komen en worden de concrete problemen waar ondernemers op dit moment tegen aanlopen dan ook meegenomen?

 

Een andere toekomstvisie waar onze partij naarstig naar uitziet is de aanpak die Gelderland in 2050 energieneutraal moet maken. De Partij van de Arbeid is onderdeel van een beweging die gelooft in vooruitgang, in optimisme en in de kracht van gezamenlijke oplossingen – maar dan moeten we die oplossingen wel hebben. Wat zijn de stappen die het college voor ogen heeft om tot die oplossingen te komen? Is het college het met de Partij van de Arbeid eens dat de provincie een voortrekkersrol moet pakken om in 2050 energieneutraliteit te bereiken?
Tenslotte – de Jeugdzorg. Het jaar 2015 is het jaar waarin gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de jeugdzorg. De geluiden zijn wisselend. Het lijkt ons verstandig om dit jaar verbindingen te leggen en een zorgvuldige evaluatie te houden waarbij zowel de regio’s, jeugdzorginstellingen als landelijke gegevens meegenomen worden. Hoe gaat het nu en waar is nog behoefte aan? De decentralisatie en transitie van de jeugdzorg is een feit. Innovatie en echte transformatie hebben vaak echter meer tijd nodig. Zorg voor kwetsbare jongeren gaat ons allemaal aan het hart.

 

De thema’s die ik in mijn bijdrage heb aangestipt hebben allen betrekking op transformatie – op verandering. De wereld om ons heen verandert snel. Nederland en ook Europa komen uit de diepste economische crisis van de afgelopen tachtig jaar. De oplossingen van vroeger werken niet meer. Ook Gelderland moet veranderen, moet transformeren. Maar die verandering komt onze provincie alleen maar sterker, leefbaarder, duurzamer en socialer uit als we verbindingen weten te leggen. Dat ziet de Partij van de Arbeid terug in deze Voorjaarsnota, met die opdracht mag het college van GS aan de slag.