Door Peter Kerris op 7 oktober 2015

De Najaarsnota: maak haast met leefbaarheid, mobiliteit en verduurzaming

Fractievoorzitter Peter Kerris sprak in de Statenvergadering van 7 oktober over de provinciale Najaarsnota, de tussenbalans van het provinciebestuur.
“Met de Najaarsnota kijken we terug op de ontwikkelingen in 2015 en eerder. De Robuuste Investeringsimpuls nadert het eind. En er is veel bereikt, vooral op het gebied van verduurzaming van de woningvoorraad.

De Najaarsnota komt wel snel na de zomervakantie – waarin deze Staten niet hebben vergaderd. De laatste vergadering voor de vakantie spraken wij nog over de Voorjaarsnota. Het is dan ook de vraag of het nodig is om zo snel na elkaar deze documenten in de Staten te bespreken. Wat onze fractie betreft kan worden volstaan met de Voorjaarsnota.

De Najaarsnota biedt ook een doorkijk naar de begroting. Conform het coalitieakkoord concentreert de Najaarsnota zich op de uitdagingen voor de toekomst, de Gebiedgerichte opgaven. Tevens sorteert de Najaarsnota voor op de indeling in kerntaken van het beleid van dit college. In dat kader wil ik Gedeputeerde Bieze complimenteren met haar reactie op het wegvallen van additionele financiering voor het regionale spoor. Het is onverdedigbaar dat de Rijksoverheid alleen oog heeft voor OV in de Randstad terwijl de gebieden waar investeringen in spoor het hardst nodig zijn – de Achterhoek, de Vallei, de Maaslein – van de lijst worden geschrapt.

Ook Gedeputeerde Schouten wil ik een compliment maken met de start van de beleidsontwikkeling op het terrein Leefbaarheid. Tegelijkertijd vraagt de Partij van de Arbeid van haar: maak haast! Met de onzekerheden waar gemeenten in het sociale domein mee te kampen hebben, met wegtrekkende voorzieningen in dorp en ommeland en met organisaties en instellingen die naar u kijken voor leiderschap, kan Gedeputeerde Staten niet achterover leunen, maar moeten zij aan de slag. Met Leefbaarheid, maar ook met Werk en Energietransitie. Maak haast! Gelderland wacht op u.”