Door op 28 mei 2017

Column: Maidenspeech

In de Statenvergadering van 24 mei mocht ik mijn maidenspeech houden; mijn eerste bijdrage als Statenlid. Ik hield mijn betoog over de jaarrekening 2016 en vroeg aandacht voor mensen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en de kansen die de provincie hen kan bieden.

In de jaarrekening legt het College verantwoording af over het beleid en de uitgaven in het afgelopen jaar. In 2016 is hard gewerkt om de plannen uit het coalitieprogramma “Ruimte voor Gelderland” uit te voeren. Toch ging het niet hard genoeg, er moesten afspraken gemaakt worden met de partners, zoals gemeenten, en dat ging minder voortvarend dan verwacht. Daarnaast had het College er bij het opstellen van de begroting 2016 geen rekening mee gehouden dat met de uitvoering van alle plannen pas kon worden gestart nadat de Statenleden in mei 2016 de uitgewerkte plannen hadden goedgekeurd. Het geld wat om die redenen niet is besteed is dan ook “doorgeschoven” naar 2017 om alsnog te besteden aan de plannen uit het coalitieakkoord. Daarnaast zagen we in 2016 dat we om diverse redenen geld overhielden, bijvoorbeeld omdat de kosten voor een project lager uitvielen dan verwacht of geld vrijviel uit oude subsidieregelingen. Op deze manier viel in 2016 totaal ruim 5% van de geraamde uitgaven vrij, ca. 52 miljoen. Dat geld is toegevoegd aan de reserve voor de tussenbalans, de zogenoemde Midterm Review, o.a. bedoeld voor verdubbeling van het spoor in de Achterhoek en instandhouding jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds. Voor de volledig tekst over de tussenbalans verwijs ik u graag naar de bijdrage van onze voorzitter Peter Kerris. De komende twee jaar zal veel moeten gebeuren. Het College is zich dat bewust. Onze fractie zal in commissie- en Statenvergadering blijven vragen naar de voortgang.

In mijn maidenspeech noemde ik nog twee onderwerpen die mij na aan het hart liggen. Als eerste de aansluiting van MBO studenten op de arbeidsmarkt. In de komende jaren zal gewerkt worden aan een strategische onderwijs- en arbeidsmarktagenda. Belangrijk dat deze studenten daarin ruim aandacht krijgen. Verder heb ik de aandacht gevraagd voor social return. We vinden het belangrijk dat de provincie kansen biedt voor mensen die moeilijk een plek vinden op de arbeidsmarkt. Juist de overheid heeft hierin een voorbeeldfunctie. Gelukkig hebben in 2016 meer mensen dan in vorige jaren op die manier een werkplek in het provinciehuis of de kans gekregen werkervaring op te doen. Het gaat de goede kant op. Ons doel is duurzame invulling van werk. Of dat lukt zal nog moeten blijken. Ik zal dan ook aandacht blijven vragen voor dit onderwerp.