Door Peter Kerris op 27 september 2017

Bereikbaar Wageningen

Wanneer is iets een Gelders probleem en wanneer is iets een lokaal probleem? Die vraag stond centraal in het debat over de bereikbaarheid van Wageningen vandaag.

In de zomer werden wij in Provinciale Staten geconfronteerd met twee besluiten. Eén besluit van de gemeenteraad van Wageningen – een amendement op een bestemmingsplan inzake de bereikbaarheid van Wageningen. En een opvolgend besluit van Gedeputeerde Staten om de regie over te nemen. Gedeputeerde Staten zijn voornemens en Provinciaal Inpassingsplan te maken voor Wageningen. Zij verwijzen naar de besluiten die wij voor de zomer in de Tussenbalans hebben genomen, dat daar waar een provinciale rol ligt en een provinciaal belang speelt, ook de provincie wanneer dat nodig is bestuurskracht zal tonen.

Dat provinciale, Gelderse belang, is er. Wageningen groeit. De studentenaantallen aan de WUR groeien, de belangstelling om in de Food Valley te wonen groeit en de bedrijvigheid groeit. En dat is goed, want dat betekent werkgelegenheid. In de toekomst zullen steeds meer mensen een baan in Wageningen vinden. Dat kunnen we als Partij van de Arbeid alleen maar toejuichen. Als dit louter een Wagenings probleem was, dan was het voldoende geweest om het amendement van de Wageningse gemeenteraad te respecteren. Maar er is hier een nadrukkelijk Gelders belang: de mobiliteit in de Food Valley. Dat belang ziet de Partij van de Arbeid ook: wij willen immers dat het ook in de Food Valley Goed Werken en Goed Wonen blijft. Daarom steunen wij Gedeputeerde Staten in het voornemen om een Inpassingsplan te gaan maken.

Maar als de provincie de verantwoordelijkheid van dit probleem op zich neemt, betekent dat ook iets voor de rol van de volksvertegenwoordiging. Om ook vanuit Provinciale Staten de verantwoordelijkheid te kunnen nemen wil de Partij van de Arbeid dat in de aanloop naar de Milieu Effect Rapportage (MER) die bij het Inpassingsplan hoort, dat wordt gesproken over de Nota Reikwijdte en Detailniveau. De Partij van de Arbeid wil weten welke varianten er al zijn onderzocht, hoe deze zijn onderzocht en wat er uit deze onderzoeken is gekomen. Juist ook vanwege de uiteenlopende meningen en belangen – het beeld dat de Wageningse inwoners over de situatie hebben gedeeld is diffuus – willen we weten wat de feiten zijn. We willen een goede, zuivere afweging maken.

Ook, omdat er nog wel meer vragen zijn: hoe zit het met de varianten eerder in het proces? Hoe zit het met de mogelijkheden voor de fiets? Er zijn immers veel fietsers in Wageningen. Daarom diende de Partij van de Arbeid vandaag samen met VVD, CDA, D66 en SGP een motie in, om de Nota Reikwijdte en Detailniveau in Provinciale Staten te bespreken en de onderzoeken nog eens naast elkaar te zetten.