13 juli 2013

Uit het bestuur: Perspectief

Politici gaan over perspectief, over uitzicht. Politieke partijen gaan over het organiseren van vooruitzichten van mensen door het inzetten van politici. Waarom moet centraal staan. Kernwaarden bepalen je plaats in de samenleving en geven richting aan hoe vooruitzichten vorm te geven. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Dat vergt kracht, in te zetten in de strijd. Voor PvdA politici is dat strijd om de inrichting van een meer rechtvaardige samenleving.

Onlangs verscheen in mijn gemeente, de gemeente waar ik woon en werk (Culemborg) de ‘Perspectievennota’, een instrument om financieel sturing te  geven aan de inrichting van de gemeentelijke begroting. Een afgrijselijk document, visieloos, gebrek aan respect voor maatschappelijk initiatief, een kille rekenexercitie gebaseerd op een analyse-instrument Zero Based
Budgetting. Op zich geen gek instrument om een analyse mee te maken, maar dan wel vanuit beelden over de toekomst. We gaan naar nul terug en hoe willen we dan de samenleving inrichten. Wat zijn onze kernwaarden, waarom en hoe geven we collectieve middelen uit aan voorzieningen met het oog op onze burgers. Welke perspectieven realiseren we als gemeenschap.
Als je vervolgens de uitkomsten zonder na te denken over het effect wilt omzetten naar het hier en nu, maak je er Zero Brains Budgetting van. Geen verstand en geen gevoel, geen perspectief.

Hoe trots was ik als voorzitter van het gewest Gelderland van de PvdA toen ik enkele dagen later de inzet zag in de Provinciale Staten van Gelderland over de crisisaanpak.
Onze fractie en onze gedeputeerde hebben een belangrijk signaal afgegeven met o.m. de volgende zaken (u las ze eerder al in dit Journaal).

 • Gemeenten hebben het moeilijk. Door het Rijk worden taken met onvoldoende
  middelen overgedragen aan de gemeenten. De PvdA wil dat de provincie
  gemeenten met financiële problemen ondersteunt met raad en daad.
 • De bouwsector zit in zwaar weer. Vakmanschap gaat verloren en de opleiding
  van jonge vakmensen stagneert. De PvdA stelt voor dat de provincie extra
  middelen beschikbaar stelt voor de restauratie van cultureel erfgoed. Goed
  voor de werkgelegenheid en voor behoud van het ambacht.
 • De PvdA dringt er op aan om bij het aanbesteden van projecten vijf
  procent social return toe te passen. Dat leidt tot kansen op werk, ook voor
  werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Voor het bestrijden van de jeugdwerkloosheid denkt de PvdA aan stages,
  werkervaringsplaatsen en het bevorderen van een goede aansluiting tussen
  onderwijs en arbeidsmarkt.
 • Aanleg en beheer van natuur en landschap zijn essentieel voor de groene
  provincie Gelderland. Ook voor versterking van de regionale economie.
 • Cultuur wordt meestal niet gezien als economische factor. Dat is een
  vergissing. Cultuur draagt bij aan een goed leefklimaat en zorgt voor
  werkgelegenheid. De PvdA-fractie vindt dat er voor de komende drie jaar
  extra geld beschikbaar moet worden gesteld voor een aantal culturele
  instellingen.

Groen en sociaal als rode draad. Financiële sturing geven met oog voor verbeelding. Dat biedt perspectief.
Goede zomervakantie, belangrijk want ook rust en inspiratie ver weg en dichtbij huis maken ruimte voor nieuwe uitzichten. Op naar een nieuw politiek jaar.

 

Jean Eigeman, Gewestelijk Voorzitter