29 januari 2013

De wet HOF en Dijsselbloem in Brussel

“Jeroen, de minister, moet niet aankomen met het verzoek of de Europese begrotingsregels  even iets minder strak kunnen worden toegepast voor zijn eigen land. Jeroen, de Euroman, kan de discussie over de juistheid van het huidige beleid wel degelijk over tafel krijgen. Niet als zaak van Nederlands belang maar van algemeen Europees belang”. Wouter Bos schrijft het in zijn Volkskrant column over Jeroen Dijsselbloem die volgens hem tot de vleugel der eurosceptici in de Tweede Kamerfractie van de PvdA  behoorde.

Een verruiming van de Europese regels is hard nodig om de economie te stimuleren, vindt Bos. Daar heeft hij gelijk in. Neem nou het ´onderhandelingsakkoord´ tussen het kabinet en de lagere overheden over houdbare overheidsfinanciën (HOF) en het  schatkistbankieren, dat op 21 januari ineens uit de mist opdook. Voor de verplichting tot schatkistbankieren is begrip op te brengen. Het is een vermogensverzekering, al is de jaarpremie van €20 tot € 30 miljoen rendementsverlies in Gelderland niet gering.

Maar dan HOF. Het toegestane tekort van de lagere overheden is verruimd van 0.2% van het nationale inkomen tot 0.5%. Het BTW-compensatiefonds blijft bestaan, dat is goed voor de werkgelegenheid omdat overheden BTW op hun investeringen kunnen terugvragen. Maar gemeenten en provincies moeten er wel een half miljard aan rijksmiddelen voor inleveren.  et BTW compensatiefonds blijft bestaanHH

Het onderhandelingsakkoord is aan de provincies en de gemeenten voorgelegd ter goedkeuring. Johan Remkes, de voorzittervan alle provincies, die zich eerder vernietigend uitliet over de wet HOF van Jan Kees de Jager, zei dat er financiele en bestuurlijke ruimte is geboden aan de provincies  om de regionale economie te stimuleren. Hij beschouwt het akkoord als het maximaal haalbare. Jan Markink de financiele gedeputeerde van Gelderland toonde zich in een commissievergadering van de Staten terughoudender. Hij wil proberen nog iets meer ruimte voor investeringen te bedingen. Om te beginnen door de medefinanciering aan de doortrekking van de A15  tot het begrotingstekort bij het Rijk te rekenen en niet bij de ´Gelderse EMU norm´ te tellen.

Opmerkelijk was zijn mededeling dat er tot en met 2015 geen sancties staan op overschrijding van de EMU norm door de lagere overheden. Dat was ook al zo in de achterliggende jaren en mede daardoor is de investeringslust van Gelderland niet getemperd.

Markink hoopt dat er wat gedaan kan worden aan de bepaling dat provincies wel geld aan andere overheden mogen uitlenen, maar niet aan gemeenten waar ze zelf toezicht op houden.

In afwachting van een definitef advies van GS  gingen in de  Statencommisie die dit alles onvoorbereid kreeg voorgeschoteld naast bezorgheid over de effecten voor de werkgelegenheid ook ”aanranding van de grondwet” en “ dictaat”  over tafel.

Ondanks Markinks inzet zal er niet veel extra ruimte ontstaan. “ We moeten ons aan de Europese afspraken houden, maar over de vraag wat de verstandigste afspraken zijn mag best discussie ontstaan”, schreef  Wouter Bos. Zet ´m op Jeroen, in Brussel.


Muus Groot, voorzitter PvdA Statenfractie