12 maart 2016, om 12:00, De Schering, Tiel | De Schering, Tiel

Gewestelijke Ledenvergadering

AGENDA

1) Welkom/opening

2) Vaststelling agenda

3) Mededelingen

4) Verslag GLV 12 november 2015 (bijlage)

5) a. Financieel jaarverslag Gewest Gelderland en verslag kascommissie (wordt ter vergadering aan de leden voorgelegd)
b. Benoeming nieuwe kascommissie. Semi Abou El Ela is aftredend en niet herkiesbaar.

6) Jaarverslag 2015 gewestelijk bestuur (bijlage)

7) Jaarverslag Statenfractie (bijlage)

8) Jaarverslag politieke ledenraad (bijlage)

9) Jaarverslagen waterschapsfracties Rijn en IJssel, Rivierenland, Vallei en Veluwe (bijlage)

10) Jaarverslag Gelderse afgevaardigde naar CLB (bijlage)

11) Herbenoemingen bestuursleden

De benoemingstermijn van Berend Metz, Marleen Noorland en Ate de Reede is verstreken. Voorgesteld wordt om hen her te benoemen.
Tegenkandidaten voor de functie gewestelijk bestuurslid kunnen zich uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de vergadering melden bij de secretaris van het gewest Wopke Veenstra (e-mail: gewestgelderland@gmail.com).

12) Herbenoeming leden van de Politieke Ledenraad

13) Rondvraag

14) Sluiting.


Bijlages:
agenda GLV jaarvergadering 2016
Jaarrekening Gewest Gelderland 2015

Jaarverslag gewestelijk bestuur 2015
Jaarverslag 2015 Rivierenland
Jaarverslag 2015 Rijn en IJssel
Jaarverslag 2015 VenV
Jaarverslag fractie PvdA Gld 2015.docx [44791]
Verslag GLV 7 nov 2015